simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartOrient . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . -
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܚܒܠܘ ܘܨܗܝܢ ܠܕܡܗ̇ ܡܛܠ ܫܘܦܪܝܗ̇̈ ܕܐܠܝܨܝܢ ܒܗ̇
Pall:LausHist ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ
ActsStAnth ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ ܡܛܠ ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܝ : ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ
BarṢal:ComGosp ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ
JacSer:memEpiph ܠܥܠ ܚܐܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܢܘܝ ܕܐܝܬ݂ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁸ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇
ActsMari ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܡܛܠ ܬܫܝܝܬܐ XܡXܝ ܡܐXdd
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ . ܡܛܠ ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ
JacSer:memMarEph ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ ܡܛܠ ⁴ܫܘܦܪܗ . X
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶
BarEbr:Ethic ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ⁸ܨ ܠܘܬܐX .