simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܆ ܢܕܥ ܗܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
sugOurLord&John ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܙܡܝܢܝܟ̈ ܚܬܢܐ ܗܐ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܬܐ ܣܝܡ ܥܠܝ . ܘܐܒܐ ܩܥܐ ܚܠܦ ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ
sugMary&Magi ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܡܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܢ . ܠܘ ܡܢ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ
JacSer:memWomJesusMet ܒܪܬܗ̇ ܀ ܡܪܝ ܒܪ ܕܘܝܕ ܪܚܡ ܥܠܝ ܘܐܣܗ̇ ܠܒܪܬܝ : ܫܐܕܐ ܠܒܝܟ ܡܛܠ ܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܠܝܬ ܬܗܪܐ : ܘܒܚܢܓܬܐ̈ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܙܟܬ ܣܝܒܘܬܟ ܡܛܠ X 1ܒܡܪܩܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܘܕܩܝܡܬܐ ܨܝ̇ܪܝܢܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܨܒܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
Eph:madUnleavBread ܓܝܪ ܕܨܒ̣ܐ ܗܘܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ 4 ܗܘܝܘ ܨܒ̣ܐ ܘܐܚܕܗ ܥܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܢܒܛܠ ܨܒܝܢܗ ܡܢ ܡܐ ܕܨܒܐ 3 ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܨܒܐ ܘܗܘܐ ܟܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ ܚܬ ܡܢܗ̇ ܛܒ ܥܬܝ̣ܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗܘܬ ܣܟ . ܡܛܠ ܕ ܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܪ ܒܝ ܟܐܦܐ̈ ܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ .
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܚܫܟ ܥܠܡܐ ܐܦ ܣܡܝ ܠܢ ܗܐ ܓܢܝܢ ܡܢܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܥܡܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܪܘܚܢܐܝܬ ܚܙܝܢ ܗܘܝܢ ܚܢܢ ܠܡܦܨܝܢܐ̈ ܘܠܢܟܘܝܐ̈ 115 ܐܠܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ ܕܥܣܒܐ ܆ ܗܟܢܐ ܥܒܪ . ܕܢܚ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܒܚܘܡܗ ܡܛܠ . ܢܫܬܒܗܪ ܕܝܢ ܐܚܐ ܡܟܝܟܐ ܒܪܘܡܪܡܗ ܁ ܘܥܬܝܪܐ ܒܡܘܟܟܗ ܆
MartStPhokSinop ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ . ܕܗܘ ܕܢܚܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ . ܒܬܠܬܥܣܪܐ . ܒܬܫܪܝ ܩܕܝܡ A 205r . 2 B 224v . 2 1 .
JacSer:turgFestHom ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ Xܒܪܙܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ .
JacSer:memEstabCreat ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܒܪܐ ܒܪܝܬܐ̈ 105 ܘܢܚܬ ܢܒܪܐ ܒܪܝܢ̈ ܒܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܘ ܣܘܢܩܢܗ ܒܥܐ ܕܢܡܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܐܠܐ
P:Job [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ : ܕܠܡܐ ܚܛܘ ܒܢܝ̈ : ܘܨܚܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܩܕܡ ܐܝܘܒ ܒܨܦܪܐ . ܘܐܣܩ ܕܒܚܐ̈ ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ .
P:Josh [AB] ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܪܦܝܟ : ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ . ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ :
Eph:memHom ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬܘܢ 369ܐܦ ¹¹ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ 365ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܫܬܩܠ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ