simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܥܘܫܢܟ ܘܐܝܩܪܟ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒܝܢ ܪܚܡ̣ܝܟ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠܘܢܩܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
JacSer:Epist ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫ̣ܦܪ
P:Gal-Eph [AB] ܠܗܘܢ ܣܟܠܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX ܡܛܠ ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ
Ath:ExposPs ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܝܬ
Eph:madCarNis ܬܟܪܐ ܠܟ ܡܪܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܪܗܒ ܕܒܪܟ
Babai:BookUnion ܝ ܚܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܡܛܠ ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܂ ܡܛܠ ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ
SynWestSyr XX ܕܚܡܫܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܒܘܣܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܕܦܐܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܠܦܬ ܓܠܝܐܝܬ