simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܠܡܚܡܣܢܘ ܒܟ . ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ ܐܦܝܟ̈ ܡܢܢ
SevAnt:Epist ܡܚܕܐ ܠܒܘܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܪܚܢܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥܛܝܦܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܦܠܚܘܬܗܘ . ܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ
SevAnt:LuqGramm X X ܕܣܘܢܡܦܘܛܪܘܢ ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬܐ ܚܕ ܃
SevAnt:LuqGramm ܥܗܢܐܝܬ ܐܗܡܝ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ ܗܕܐ ܣܝ̣ܡܐ
P:Rom [AB] ܚܛܗܝܢ̈ ܆ ܘܩܡ ܡܛܠ ܕܢܙܕܩܢ ܀
SilwQard:ScholUrmApp : ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܝܘXܪܢܐ ܪܦܓܪܗ :
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܘܝ̇ܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܠܡܙ̇ܥܩܘ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܣܡܝܐ̈ ܕܝ̇ܬܒܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ̣ ܕܒܣܘܥܐܐ ܛܠ̇ܡܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܒ ܘܙܥܘ̣ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐ ܗܘ ܂
AbbaIs:Ascet . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ : ܕܠܒܘܫܗܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComPs ܕܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܩܢܘܡܗ ܪܦܘܠܘܣ ܂ ܡܛܠ ܕܢ ܕܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ
SynWestSyr ܬܗܘܐ ܬܗܘܐ . ܡܛܠ ܩܪܘܝܐ . ܩܪܘܝܐ
SynWestSyr ܛܝܛܠܘܣ ܕܚܡܫܐ . ܡܛܠ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܐܘ̇ ܦܪܘܫܝܐ̈
DidascApost ܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ X⁵⁹ܡܪܝܐ ܕܐܚܒ
PhiloxMab:Disc ܘܐܫܬܡܥܬ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܠܟܝ
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ