simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝ̣ ܐܫܘܢܝ ܠܨܒܝܢܟ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
Hom6thCent ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܣܠܝܬ ܡܛܠ ܕܠܝ ܬܫܦܕ̇ ܟܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܀ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ̣ ܘܠܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܒܝܥܢ̈ ܒܟܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܣܡ ܒܗ
P:TweProph [AB] ܠܒܝܫܬܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Ezek [AB] ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ
LiberGrad ܘܡܬܥܒܪܝܢ ܘܥܒܕܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܘܪܒܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܐܝܬ
P:Lev [AB] ܢܬܩܛܠܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܥܒܕܘ :
Chron1234 ܐ ܀ ܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܨܒܐ ܕܢܣܒ
PhiloxMab:epMonksSen ܠܡܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ̣ ܘܠܐ ܚܕ
SevAnt:LuqJul ܕܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܝܚܐ :
DidascApost ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܝ̣ܢܐ ܝܢܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ
DidascApost ܗ̇ܘ . ܐܢ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܗ ܐܬܓܒܝ .
BarBahl:SyrLex ܨ ܣܟܘܣܛܪܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܡܛܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܣܟܘܣܛܪܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
JnDalya:Epist ܠܟܠ ܕܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܗܿܢܘܢ ܠܝܪܬܘܬܗܘܢ ܡܫܿܢܝܢ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܣܛܝܐ̈ ܗܘܘ ܂
IšoMerv:ComOT . ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܬܩܠ ܡܢ
P:PsSol [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܐ ܐܢܢܝܕ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ ܥܐ̇ܠ ܘܢܦ̇ܩ