simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ̇
P:Esd [AB] ܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ
Ath:Inc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܐܡܪܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ
BarBahl:SyrLex ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ ܡܛܠ ܡܝܬܐ . تسمّيها
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
BarṢal:ComGosp ܂ X ܂ ܡܛܠ ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
DidascApost ܆ ܛܘܒܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܬܢܣܝܘ ܡܬܢܣܐ X
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
P:Cor [AB] ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ : ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܗܘ
Sahd:BookPerf ܕܒܫܡܝܐ̣ ܢ̇ܬܥܛܘܢ . ܡܛܠ ܕܫܒ̣ܩܘ ܠܡܪܝܐ ܡܒܘܥܐ
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܢܬܠ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ
MiaphysiteDocs ܙܟܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܡ ܟܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ