simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܕܝܡ ܐܬܟܬܒ ܡܢܟ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܘܫܕܪܬܝܗܝ
Eph:madCarNis ܬܟܪܐ ܠܟ ܡܪܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܪܗܒ ܕܒܪܟ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܥܘ ܪܢܐ̈ ܕܢܣܒܝ̈
SynWestSyr ܕܠܐ ܢܢܣܝܟܘܢ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܠܐ ܡܚܡܣܢܢܘܪXܟܘܢ
BarṢal:LuqArabs . ܐܦܠܐ ܨܠܝX⁷ ܡܛܠ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܓܕܬܐ̈
JacSer:memHolySunPente ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈
SevAnt:LuqJul ܢܬܒܛܠ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
EliaNis:Chron ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܡܛܠ ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇