simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] ܒܪܘܚ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܆
P:Sam [AB] ܕܐܡܟ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
P:Ps [AB] ܠܡܩܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ
P:4Macc [AB] ܡܝܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ
P:Ps [AB] ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:John [AB] ܪܥܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܝ ܪܚܡ
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܢܝܚܬܝ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ
P:2Chr [AB] ܘܕܥܡܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܬܠܦ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܟ
Ath:Inc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ
ComGenExod ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ . ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
Eph:ComGen&Exd ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܝ ܒܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ⁷¹⁰ܕܩܘܕܫܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܝܬ