simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ̇
P:Gen [AB] ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ
Hom6thCent ܩܪܝܬܗܐܬ̣ܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܨܝܕܐ ܢܫܟܚ ܒܓܘ
DidascApost ¹⁸⁷ܢXܐܘ̇ܪܡ ܠܒܐ ܡܢܝXܫܢܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ ܦܬܟܐ
Eph:ComGen&Exd ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ
EliaNis:Chron ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܡܛܠ ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
SynOr ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܛܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ .
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:Disc ܡܬܓܘܣ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܠܗ̇ ܆
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
SevAnt:LuqGramm X X XXX ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
Ath:HomEpist ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܡܠܬܐ . ܐܘ
ComGenExod ܠܡ ܡܒܕܩܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܐܠܐ ܫܢܬܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ
P:Mark [AB] ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ