simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
BarḤadbš:Acts ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܒܪܐ ܝ̇ܪܝܬܬܐ ܕܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܡܛܠ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܕܒ̣ܣܪܟܘܢ .
SevAnt:Epist ܡܢ ܩܘܡܗ . ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܘܦܘܠܘܣ :
EliaNis:Chron ܝ ܦܛܪ[ܝܪܟܐ ]ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܣ ܡܛܠ ܕܫ̇ܠܡ ܗܘܐ ܡ̇[ܠܟ[ܐ
EliaNis:Chron ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܡܛܠ ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃
SevAnt:Epist X X ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XXXܪX ܢܢXܝܫܝX ܀ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܕܒܪܘܚܐ ܘܚܕ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܝ ܚܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂