simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܠܡܩܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܓܠܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܢܬܠ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ
PhiloxMab:Disc ܡܬܓܘܣ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܠܗ̇ ܆
PhiloxMab:Disc ܪܒܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܗܝ ܕܫܒܪܘܬܐ
P:Rom [AB] ܒܪܘܚ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܆
P:Sam [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ : ܡܛܠ ܗܘ ܠܐ ܣܓܝܐܐ
P:Sam [AB] ܕܐܡܟ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ
P:Tob [AB] ܠܝ ܫܒܥܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܝ ܬܘܒ
P:TweProph [AB] ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܟܬܫ : ܡܛܠ ܕܬܘܪܘ ܟܠܗ ܥܡܐ