simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܫܬܡܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܚܫܚܘ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܐܝܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܝ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ