simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐ̈ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܐܦܢ ܠܐ ܡܛܠ ܐܠܝ̇ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܠܫܢܐ ܐܝܡܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܫܬܡܗ ܐܦ ܥܦܝܦܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܤܛܪ ܡܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܪܝܢܢ . ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܒܣܪܐ ܐܣܩ ܘܒܠܒܠ . ܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܒܗ ܒܫܡܐ ܐܟܚܕܐ ܐܬܚܫܚܘ . ܘܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ ܛܒܘܬܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ . ܘܡܚܕܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܪܚܩ . ܘܕܐܕܥ ܡܛܠ ܡܬܩܪܐ ܗ̇ܘܝܬ . ܐܦܝܣܬ ܠܠܫܢܐ ܕܢܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܢܫܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܡܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܝܟ . ܘܢܗܦܘܟ ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ . ܒܪܡ ܕܗܕܐ ܢܒܨܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܕܬ ܡܛܠ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܕܐ ܠܝ ܠܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܕܐܝܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܐܝܬܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝܝ ܫܕܪܢܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܕܝܫܐ ܠܡܨܥܬܐ ܬܝܬܐ ܘܬܐܡܪ ܕܐܘܣܝܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ ܐܝܟܘ ܙܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܐܘ ܕܓܢܘܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܬܩܬ ܗܘܬ ܡܢܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ ܛܘܒܬܢܐ ܐܘܤܛܬܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܡܛܠ . ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܟܠ ܘܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܩܐܡ . ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܒܩܢܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܪܐ ܢܫܬܒܚ ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܠܫܢܐ ܕܢܬܡܬܚ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ .