simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܘܓܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܐܝܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܝ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܒܩܝܐ̈ ܢܬܚܙܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܘ̇ܠܝܐ ܐܬܚ̇ܫܒܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܝܫ ܟܗܢܝܐ ܕܩܘܤܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܘܡܪܘܣ ܐܡܪ ܠܟ ܡܛܠ ܕܟܕ ܫ̇ܠܚ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܪܘܐܘܣ̈ ܘܕܪܕܢܐܘ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܪܗܛ ܕܠܝܠܐܝܬ ܠܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬ ܕܢܐܡܪܘܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܩܢܝܘܬܐ̈ ܘܓܠܝܙܘܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܠܨ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܛܠ ܢܦܫܟ . ܘܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܟܕ ܚܐܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܟܝܡܐ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܡܪܢܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܫܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܩܒܝܥܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ