simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܒܬܪܝ ܥܡ ܟܬܝܒܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܗܝܕܝܢ ܬܕܥ ܕܚܠܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܕܐ ܠܝ ܠܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܕܐܝܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܐܝܬܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܕܘ̇ܠܝܐ ܐܬܚ̇ܫܒܬ ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܕܥܪܘܩܝܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܬܥܒܕܘܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܒܩܝܐ̈ ܢܬܚܙܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܒܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܪܝܐ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܦܘܫܩܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܛܝܗܝ ܟܘܪܣܝܐ ܪܝܫ ܟܗܢܝܐ ܕܩܘܤܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܟܕ ܫ̇ܠܚ ܐܢܬ ܥܘܗܕܢܐ ܥܒܕܬ ܕܐܘܡܢܘܬܟ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܛܠ . ܘܙܒܢܐ ܗܘ ܠܝ ܡܟܝܠ ܕܣ̇ܓܝ ܠܚܡܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܗܘܡܪܘܣ ܐܡܪ ܠܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܚܘܒܟ ܡܠܟܝܢ ܚܢܢ ܕܠܨܢܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܘܡܢܘܬܟ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܛܪܘܐܘܣ̈ ܘܕܪܕܢܐܘ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܠܐ ܬܬܚܫܒ ܕܛܒܐ ܕܠܐܒܗܬܐ̈ ܒܟܠܡܕܡ ܬܩܦ ܡܛܠ ܘܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܝܩܪ ܘܠܐ ܬܪܗܛ ܕܠܝܠܐܝܬ ܠܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ ܛܘܒܬܢܐ ܐܘܤܛܬܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܡܛܠ . ܫܥܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܐܡܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ . ܒܪܡ ܕܗܕܐ ܢܒܨܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐ̈ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܐܦܢ ܠܐ ܡܛܠ ܐܠܝ̇ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܠܫܢܐ ܐܝܡܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܝܘܬܐ̈ ܘܓܠܝܙܘܬܐ̈ . ܕܬܪܝܢܝܬܐ̈ ܕܩܢܝܘܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܕܪܫܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪܘܢ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܢܬ ܐܠܨ ܐܢܬ ܠܝ . ܨܥܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ ܣܪܛܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܬܒܝܠ ܠܝ ܒܐܓܪܬܐ ܪܫܡ ܐܢܬ . ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܟ . ܘܐܝܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫ ܝܠܘܦܐ ܘܕܣܢܝܩ ܕܢܬܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܟܚܕ ܐܢܫ . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܘܟܕ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܟ ܟܕ ܐܠܗܐ ܣܗ̇ܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܘܬ ܡܛܠ ܠܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܘܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܚܛܝܬܐ ܕܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝܝ ܫܕܪܢܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܕܝܫܐ ܠܡܨܥܬܐ ܬܝܬܐ ܘܬܐܡܪ ܕܐܘܣܝܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܚܕ ܐܢܫ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܡܚܫܒܬܐ ܕܥ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܠܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܠܘ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܐ ܡܦܫܟܐܝܬ . ܕܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܠܝܕܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܫܝܛܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ ܛܒܘܬܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈