simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . . . . . . ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܪܟܒ ܥܡܢܘܐܝܠ ܣܟܠܬܐ ܗܝ ܘܠܐ ܪܕܝܬܐ . ܐܪܐ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܡܛܠ ܡܠܝܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ . ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܡܛܠ . ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ . ܟܠܗ ܐܠܗܐ . ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ . ܗܘ ܟܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܡܘܙܓܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܕܬ ܡܛܠ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܡܠܬܐ ܢܦ̇ܪܫ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܘܚܫܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܚܫܒܝܢܢ . ܠܘ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܒܟܠܡܕܡ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܟ̇ܦܪ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܣܟܢܘܬܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܣܚܝܚܘܬܐ . ܒܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܓܘܫܡܢܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܠܫܢܐ ܕܢܬܡܬܚ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܫܩ̇ܠ ܘܐܠܗܘܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܡܟ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܒܬܪܒܝܬܐ ܕܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ . ܘܡܚܕܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܪܚܩ . ܘܕܐܕܥ ܡܛܠ ܡܬܩܪܐ ܗ̇ܘܝܬ . ܐܦܝܣܬ ܠܠܫܢܐ ܕܢܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܣܪܢܝܐ ܡܓܗܝܢ ܠܬܪܥܝܬܐ . ܒܝܕ ܡܛܠ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܛܠܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ . ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ ܐܟܘܬܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܝܠܦܢܢ ܕܟܬܒ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܠܪܐܙܐ ܡܩܪܒܝܢܢ . ܐܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܝ ܕܠܐ ܡܘܙܓܐ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ ܐܝܟܘ ܙܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܐܘ ܕܓܢܘܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܬܩܬ ܗܘܬ ܡܢܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ .