simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܡܛܠ ܦܣܩܝܢ . ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܣܡܝܢ ܒܗ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܬܪܟܒ ܝܕܝܥܐ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܟܠܗ ܡܥܠ ܠܒܪ ܡܢ ܪܐܙܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܠܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ . ܢܛܝܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܬܝܕܥ . ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܕܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܢܐ ܗܘܐ ܕܡܚܝܠܘܬܢ ܢܛܥܢ . ܘܟܕ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ ܘܚܫ ܐܢܫܝܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܚܕܐ ܗܝ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܘܙܘܥܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܡܪܢ ܚܢܢ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܬܘܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ . ܘܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܝ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܪܡܠܝܢܢ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܬܚܕܘ ܡܟܝܠ ܢܬܚܙܐ ܟܕ ܡܢ ܛܟܣܐ