simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܕܫ̇ܐܠ ܡܛܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܐ ܚܒܝܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܢܬܪܥܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܥܒܕ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܛܒ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ ܡܛܠ . . .
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܕܝܠܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܡܠܬܐ ܢܦ̇ܪܫ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܒܛܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܟܠܡܕܡ ܒܢܡܘܣܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܫܩ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ ܡܛܠ ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܠܦܢܢ ܕܟܬܒ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܛܠܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܟܚܕܐ ܘܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܡܠܝܠܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܚܟܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܠ ܥܠܡܝܢ ܒܪܐ ܡܛܠ ܕܢܚܬ ܠܟܝܢܐ ܕܒܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܘܙܓܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܘܠܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܠܐ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܡܪ . ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܫܬܡܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܡܛܠ ܐܓܪܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܘܥܡܝܩܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܐ ܘܠܚܪܬܐ ܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ . ܗܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܒܓܫܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܝܬܐ ܡܣܒܪ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܓܠܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܒܪܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣܬܓܕ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܥܣܩܬܗ̈ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܟܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܘܗܪܟܐ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܡܛܠ ܥܦܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܡܛܠ ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܠܦ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܬܘܣܦܬܐ ܕܓܘܫܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܚܫܚܘ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠ ܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܐܘܣܝܐ ܡܟܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܓܘܫܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܘܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܝܟ ܕܝܠܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܠܥܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܡܪܢܢ ܗ̇ܝ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܕܢܐܡܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܘܓܪܝܣ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܝܢ̈ ܘܡܬܬܪܣܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܢܨܗܐ ܐܘ ܕܢܠܐܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܦܘܚܡܐ ܕܠܘܬܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܘܡܝܬܐ ܢܛܘܫ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܒܙܢܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܪܟܒ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܫܟܢܐ . ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܒܣܪܐ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܐܢܫܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܪܝܫܐ ܝܬܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܚܘ ܕܢܣܝܡܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܫܩ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܪܐܙܐ ܐܬܚܫܚܬ ܒܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܕܥܝܢܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܠܦܪܘܣ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܘܫܡܐ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܓܫܡܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܒܠܬ ܘܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܚܝܕ ܠܘܬܗ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܨܒܬ