simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢ . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܝܩܕ ܣܢܝܐ ܘܛܒܝܥ ܬܪܥܐ ܡܓܫܡܐ ܢܦܩ ܡܪܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܫܒܚܬ ܡܛܠ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܠܘܬ ܢܟܦܐ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܕܫ̇ܐܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܥܣܩܝ̈ ܠܡܬܡܠܠܘ ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܗ̇ܢܘܢ . ܘܠܐ ܫ̇ܢܝ ܠܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܬܐܡܪ ܡܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܘܡܒܪܢܫ . ܠܐ ܚܒܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦ̇ܩ ܡܘܣܦ ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܟܘܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ . ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܠܐ ܕܥܟ . ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܬܘ ܠܚܕ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܘܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܠܐ ܕܥܟ . ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܪܝܢܢ . ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥܒܕ ܘܢܫܡܠܐ ܘܢܪܫܘܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܢܩܝܡ ܡܛܠ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܢܬܪܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚ̇ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܒܣܪ . ܘܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܢܫܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܡܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܝܟ . ܘܢܗܦܘܟ ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܒܩܢܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܪܐ ܢܫܬܒܚ ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܬܟܬܘܫܐ ܘܥܣܩܘܬ ܡܐܬܝܐ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܡܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܙܦܠܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܛܒ
SevAnt&SergStyl:Corres . . . . . . ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܪܟܒ ܥܡܢܘܐܝܠ ܣܟܠܬܐ ܗܝ ܘܠܐ ܪܕܝܬܐ . ܐܪܐ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܡܛܠ ܡܠܝܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܢܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ . ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܡܛܠ . ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ . ܟܠܗ ܐܠܗܐ . ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ . ܗܘ ܟܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܡܘܙܓܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܕ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܕܬ ܡܛܠ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܡܠܬܐ ܢܦ̇ܪܫ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܘܚܫܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܚܫܒܝܢܢ . ܠܘ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܒܟܠܡܕܡ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܟ̇ܦܪ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܣܟܢܘܬܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܣܚܝܚܘܬܐ . ܒܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܓܘܫܡܢܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܠܫܢܐ ܕܢܬܡܬܚ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܫܩ̇ܠ ܘܐܠܗܘܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܡܟ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܒܬܪܒܝܬܐ ܕܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܡܥ ܥܒܕܟ . ܘܡܚܕܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܪܚܩ . ܘܕܐܕܥ ܡܛܠ ܡܬܩܪܐ ܗ̇ܘܝܬ . ܐܦܝܣܬ ܠܠܫܢܐ ܕܢܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܣܪܢܝܐ ܡܓܗܝܢ ܠܬܪܥܝܬܐ . ܒܝܕ ܡܛܠ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܛܠܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ . ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ ܐܟܘܬܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܝܠܦܢܢ ܕܟܬܒ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܠܪܐܙܐ ܡܩܪܒܝܢܢ . ܐܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܝ ܕܠܐ ܡܘܙܓܐ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ ܐܝܟܘ ܙܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܐܘ ܕܓܢܘܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܬܩܬ ܗܘܬ ܡܢܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܝ̇ܬܐ ܠܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܘܪܘܟܒܐ ܟܝܢܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܚܟܝܡ ܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܬܢܣܝܘܣ ܚܕ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܝܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܠܝܠܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܚܬ ܠܟܝܢܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܘ ܕܫܪܥ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܥܡ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܡܢ ܥܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܝܢ ܒܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܘܙܓܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܗܟܝܠ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܣܬܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܡܘܙܓܐ ܣܡܘ ܐܦ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܫܝܢ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܒܚܫܚܬܐ ܘܫܚܝܡܐܝܬ . ܟܬܒ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ ܡܛܠ ܐܬܐܠܗ ܕܒܣܪܐ ܐܬܐܠܗ ܘܐܬܗܦܟ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ ܘܐܣ̇ܬܪܕ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܨܚ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܠܐ ܡܛܠ . ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ . ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܘܥܦܝܦܐ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܣܪܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܢܣܟܘܪ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܫܬܡܗ ܐܦ ܥܦܝܦܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܤܛܪ ܡܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܓܪܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܘܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܗܟܢܐ . ܕܒܗܝܢ ܐܝܬ ܡܛܠ . ܐܘ ܠܘ ܐܦ ܗܕܐ ܦܛܪܘܣ ܓܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܐܢܬ ܡܨܥܪܢܐ ܬܬܦܪܩ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܘܠܚܪܬܐ ܗ̇ܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܡܪ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܡܠܬܐ ܡܬܥܒܐ . ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܘܣܝܐ ܕܠܐ ܦܢܛܣܝܐ ܘܒܫܪܪܐ ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܒܝܨܝܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܬܚܝܕ ܠܒܣܪܐ ܡܛܠ . ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܬܦܠ ܒܚܙܬܐ ܘܒܓܫܬܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܩܐܡ . ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܛܠ ܠܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܠܝܚܝܐ̈ ܕܐܬܗܦܟ ܠܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܣܒܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܓܠܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܡܪ ܢܦܫܗ ܘܒܙܒܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܢܫܟܚ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܬܬܘܕܐ ܘܡܬܐܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣܬܓܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܝܗܒܐ ܐܪܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܥܣܩܬܗ̈ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܡܐ ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܣܟܠܐܝܬ ܕܠܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܝܗܒܐ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܘܗܪܟܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܨܠܡܐ ܡܛܠ ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܘܣܦܬܐ ܕܓܘܫܡܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܡܠܬܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܚܠܦ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܬܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܢܗ̇ܪ ܠܢ ܫܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܡܛܠ ܒܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܐܣܒܪܘ ܕܚܝܕ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܒܣܪܐ ܐܣܩ ܘܒܠܒܠ . ܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܒܗ ܒܫܡܐ ܐܟܚܕܐ ܐܬܚܫܚܘ . ܘܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܫܩܠ ܒܣܪܐ ܘܥܒܕܗ ܕܝܠܗ ܘܐܬܩܪܝ ܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܗ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܟܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܝܠܢܝܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܡܟܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ . ܝܘܠܝܘܣ ܡܛܠ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܝܘܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܪܫܝܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܘܐܝܟ ܕܝܠܗ ܚܫܝܒ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܘܡܠܬܐ ܡܛܠ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܪܡ̇ܙ ܨܒܝܢܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܟܝܠ ܥܪܩ ܗܠܝܢ ܕܫܘܚܠܦܐ . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܟܠ ܘܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܘܬܐ ܐܢ ܬܓܕܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܡܪܢܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܓܘܫܡܐ ܐܢܫܝܐ . ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܫܦܬ ܠܚܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܝܐ ܫܒܩܬ ܐܝܟ ܕܡܟܢܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܦ ܘܗ̇ܝ ܕܬܛܥܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܡܠܝܠܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪ ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܣ̇ܓܝ ܐܣܬܦܩ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܒܚܕ ܡܢ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܬܐܠܨܝܢܢ ܕܢܐܡܪ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܪܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܣܘܩܢ̈ ܐܐܪ ܘܚܝܐ̈ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܚܝܢ̈ ܘܡܬܬܪܣܝܢ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܢܐ ܒܦܘܚܡܐ ܕܠܘܬܗ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܠܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܟܦܢ ܘܢܨܗܐ ܐܘ ܕܢܠܐܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ ܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܡܛܠ ܐܦܢ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗܘܐ ܠܓܘܫܡܐ ܕܡܟܢ ܕܗܠܝܢ ܢܚܫ . ܘܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ ܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܡܩܕܡ ܡܬܪܫܡ . ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܢܚܣܪ ܘܬܪܥܝܬܐ ܕܠܐ ܫܠܡܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܢܛܘܫ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܟܢܐ . ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ . ܘܬܥܒܕ ܩܘܪܩܐ̈ ܚܡܫܝܢ ܕܕܗܒܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܡܪܟܒ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܫܡܥܬ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܩܪܘ ܐܓܪܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܬܒܬ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܬܚܝܕ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܘ ܠܒܣܪܐ ܠܐ ܡܢܦܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܚܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܡܐܡܪܐ̈ ܥܘܠܐ̈ ܥܠ ܣܝܡܐ̈ ܡܕܡ ܡܛܠ ܟܬܒ ܠܘܬ ܕܘܡܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܒܪܝܫܐ ܝܬܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܡܛܠ ܕܣܕܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܘܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܦܨܚܢܐܝܬ ܐܬܬܘܣܦ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܢܒܝܐ ܗܘܫܥ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܚܓܝ ܦܝܠܣܘܦܣܐ ܥ̇ܒܕ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܬܪܥܝܬܐ ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܫ̇ܩܠ ܐܢܐ ܣܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܪܕܝܘܬܐ ܕܗܦܟܝ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܬܪܫܐ . ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܐܙܐ ܐܬܚܫܚܬ ܒܡܠܐ̈ . ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܠܦܬ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܚܘܡܐ ܕܪܘܟܒܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܟܕ ܫܩ̇ܠ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ ܡܛܠ . ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܫܝܛܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܪܟܒܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܓܢܣܢ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܫܩܠܝܢܢ ܘܠܒܪܐ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܫܡܗܝܢܢ ܘܕܡܓܫܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܒܠܬ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܕܐܣܬܒܪܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ . ܕܡܓܫܡܬܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܘܪܪܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܨܒܬ ܕܢܚܫ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܕܢܫܚܠܦ ܡܛܠ ܘܢܕܡܟ ܠܐ ܐܠܨ . ܕܢܬܥܢܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܡܚܝܕ ܠܘܬܗ ܕܗܠܝܢ