simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢ . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܝܩܕ ܣܢܝܐ ܘܛܒܝܥ ܬܪܥܐ ܡܓܫܡܐ ܢܦܩ ܡܪܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܫܒܚܬ ܡܛܠ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܠܘܬ ܢܟܦܐ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܕܫ̇ܐܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܬܐܘܪܝܐ ܘܥܣܩܝ̈ ܠܡܬܡܠܠܘ ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܗ̇ܢܘܢ . ܘܠܐ ܫ̇ܢܝ ܠܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܬܐܡܪ ܡܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܘܡܒܪܢܫ . ܠܐ ܚܒܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦ̇ܩ ܡܘܣܦ ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܟܘܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ . ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܠܐ ܕܥܟ . ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܬܘ ܠܚܕ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܘܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܠܐ ܕܥܟ . ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܪܝܢܢ . ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥܒܕ ܘܢܫܡܠܐ ܘܢܪܫܘܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܢܩܝܡ ܡܛܠ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܢܬܪܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ . ܚܕ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚ̇ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܒܣܪ . ܘܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܢܫܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܡܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܝܟ . ܘܢܗܦܘܟ ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܒܩܢܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܪܐ ܢܫܬܒܚ ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܬܟܬܘܫܐ ܘܥܣܩܘܬ ܡܐܬܝܐ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܡܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܙܦܠܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܛܒ