simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܓܢܣܢ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܫܩܠܝܢܢ ܘܠܒܪܐ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܫܡܗܝܢܢ ܘܕܡܓܫܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܡܠܬܐ ܢܦ̇ܪܫ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܐܫ ܒܣܪܐ . ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܗ ܕܢܚܫ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܚܘܒܟ ܡܠܟܝܢ ܚܢܢ ܕܠܨܢܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܘܡܢܘܬܟ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܛܪܘܐܘܣ̈ ܘܕܪܕܢܐܘ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ ܐܝܟܘ ܙܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܐܘ ܕܓܢܘܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܬܩܬ ܗܘܬ ܡܢܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢ . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ ܛܒܘܬܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܡܛܠ ܕܣܕܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ . ܒܪܡ ܕܗܕܐ ܢܒܨܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥܒܕ ܘܢܫܡܠܐ ܘܢܪܫܘܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܢܩܝܡ ܡܛܠ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܢܬܪܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܓܪܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܘܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܗܟܢܐ . ܕܒܗܝܢ ܐܝܬ ܡܛܠ . ܐܘ ܠܘ ܐܦ ܗܕܐ ܦܛܪܘܣ ܓܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܠܫܢܐ ܕܢܬܡܬܚ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ . ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܘܥܦܝܦܐ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܟ . ܘܐܝܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫ ܝܠܘܦܐ ܘܕܣܢܝܩ ܕܢܬܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܟܚܕ ܐܢܫ . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ