simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܠܐ ܕܥܟ . ܐܬܬܪܝܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܬܘ ܠܚܕ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܡܛܠ ܕܣܕܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܪܡܠܝܢܢ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܬܚܕܘ ܡܟܝܠ ܢܬܚܙܐ ܟܕ ܡܢ ܛܟܣܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ . ܘܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܝ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ ܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܡܛܠ ܐܦܢ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܩܐܡ . ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܝܗܒܐ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܒܠܬ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܕܐܣܬܒܪܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ . ܕܡܓܫܡܬܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥܒܕ ܘܢܫܡܠܐ ܘܢܪܫܘܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܢܩܝܡ ܡܛܠ ܘܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܘܢܬܪܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢ . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܓܢܣܢ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܫܩܠܝܢܢ ܘܠܒܪܐ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܫܡܗܝܢܢ ܘܕܡܓܫܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܠܪܐܙܐ ܡܩܪܒܝܢܢ . ܐܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܝ ܕܠܐ ܡܘܙܓܐ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܣܟܢܘܬܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܘ ܣܚܝܚܘܬܐ . ܒܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܓܘܫܡܢܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܟܢܐ . ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ . ܘܬܥܒܕ ܩܘܪܩܐ̈ ܚܡܫܝܢ ܕܕܗܒܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܡܪܟܒ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܥܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܡܬܝ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܐ ܠܘ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܕܘܢ ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ . ܒܪܡ ܕܗܕܐ ܢܒܨܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܫܒܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܦܫܟ . ܘܐܝܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫ ܝܠܘܦܐ ܘܕܣܢܝܩ ܕܢܬܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܟܚܕ ܐܢܫ . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܢܫܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܡܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܡܝܟ . ܘܢܗܦܘܟ ܒܫܪܪܐ ܡܘܬܐ ܠܫܢܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܐܢܬ ܡܨܥܪܢܐ ܬܬܦܪܩ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܘܠܚܪܬܐ ܗ̇ܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ