simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܨܚ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܠܐ ܡܛܠ . ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪ ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚ̇ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܒܣܪ . ܘܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܝ̇ܬܐ ܠܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܘܪܘܟܒܐ ܟܝܢܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܣܪܐ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܢܦܩ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܢܣܟܘܪ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ ܛܒܘܬܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܓܠܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܡܪ ܢܦܫܗ ܘܒܙܒܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܢܫܟܚ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܦ ܘܗ̇ܝ ܕܬܛܥܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܡܠܝܠܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܪܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܣܘܩܢ̈ ܐܐܪ ܘܚܝܐ̈ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܚܝܢ̈ ܘܡܬܬܪܣܝܢ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗ̇ܝ ܕܢܬܚܫܒ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܬܪܟܒ ܥܡܢܘܐܝܠ ܣܟܠܬܐ ܗܝ ܘܠܐ ܪܕܝܬܐ . ܐܪܐ ܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܕܐ ܠܝ ܠܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܕܐܝܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܐܝܬܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܫܒܚܬ ܡܛܠ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܠܘܬ ܢܟܦܐ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܕܫ̇ܐܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝܝ ܫܕܪܢܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܕܝܫܐ ܠܡܨܥܬܐ ܬܝܬܐ ܘܬܐܡܪ ܕܐܘܣܝܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܘܣܦܐ ܐܝܟܘ ܙܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܐܘ ܕܓܢܘܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܬܩܬ ܗܘܬ ܡܢܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܠܛܠܘܡܝܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܡܘܙܓܐ ܣܡܘ ܐܦ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܘܓܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܒܬܪܝ ܥܡ ܟܬܝܒܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܗܝܕܝܢ ܬܕܥ ܕܚܠܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܒܝܨܝܦܘܬܗܘܢ̈ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܚܝܬܐ ܟܪܝܗܝܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܬܚܝܬ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܬܝܬܐ ܠܐܠܗܐ .