simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . . . . . . ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܫܩ̇ܠ ܘܐܠܗܘܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܓܪܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܘܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܗܟܢܐ . ܕܒܗܝܢ ܐܝܬ ܡܛܠ . ܐܘ ܠܘ ܐܦ ܗܕܐ ܦܛܪܘܣ ܓܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘܟܡܘܬܐ ܐܡܪܢܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܓܘܫܡܐ ܐܢܫܝܐ . ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܫܦܬ ܠܚܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܝܐ ܫܒܩܬ ܐܝܟ ܕܡܟܢܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܫܝܢ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܒܚܫܚܬܐ ܘܫܚܝܡܐܝܬ . ܟܬܒ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ . ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܡܛܠ . ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ . ܟܠܗ ܐܠܗܐ . ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ . ܗܘ ܟܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܚܕܐ ܗܝ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܘܙܘܥܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܡܪܢ ܚܢܢ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܘܬܘܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܫܡܗܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܪܝܢܢ . ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ ܡܛܠ ܐܬܐܠܗ ܕܒܣܪܐ ܐܬܐܠܗ ܘܐܬܗܦܟ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܢܬ ܐܠܨ ܐܢܬ ܠܝ . ܨܥܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ ܣܪܛܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܬܒܝܠ ܠܝ ܒܐܓܪܬܐ ܪܫܡ ܐܢܬ . ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܠ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܒܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܪܝܐ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܐܚܪܢܝ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦ̇ܩ ܡܘܣܦ ܘܗܠܝܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܐܝ ܘܟܦܢ ܘܨܗܝ ܘܐܣ̇ܬܪܕ ܘܕܡ̇ܥ ܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܐܓܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܫܬܩܐ ܢܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܙܕܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܢܗ̇ܪ ܠܢ ܫܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܡܛܠ ܒܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܐܣܒܪܘ ܕܚܝܕ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܗܢܐ .