simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܨܠܡܐ ܡܛܠ ܥܦܪܐ ܢܬܩܦܣ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܫܡܐ ܕܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܢܝܘܬܐ̈ ܘܓܠܝܙܘܬܐ̈ . ܕܬܪܝܢܝܬܐ̈ ܕܩܢܝܘܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܕܪܫܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܕܢܐܡܪܘܢ ܡܠܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܐܙܐ ܐܬܚܫܚܬ ܒܡܠܐ̈ . ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܠܦܬ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܚܘܡܐ ܕܪܘܟܒܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܟܕ ܫܩ̇ܠ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܪܚܡܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܒܩܢܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܪܐ ܢܫܬܒܚ ܟܕ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܝܗܒܐ ܐܪܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܥܣܩܬܗ̈ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܘܪܪܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܨܒܬ ܕܢܚܫ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܕܢܫܚܠܦ ܡܛܠ ܘܢܕܡܟ ܠܐ ܐܠܨ . ܕܢܬܥܢܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܡܚܝܕ ܠܘܬܗ ܕܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܣܪܢܝܐ ܡܓܗܝܢ ܠܬܪܥܝܬܐ . ܒܝܕ ܡܛܠ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܫܡܐ ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܣܟܠܐܝܬ ܕܠܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܝܗܒܐ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܘܗܪܟܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܘܣܦܬܐ ܕܓܘܫܡܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܡܠܬܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܚܠܦ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܬܗܘܐ