simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ . ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܐܘܝܐ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܫܬܚܠܦܐ . ܘܐܝܟ ܐܠܗܘܬܐ̣ X ܚܙܬܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܐܚܝܕܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܡ̣ܝܪ ܕܟܡܐ ܕܬ̇ܣܓܐ ܒܕܝܢ̣ܐ ܡ̇ܣܓܐ XX XܝX X . ܡܛܠ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܢܪܡܐ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܢܦܛܐ ܘܟܒܪܝܬܐ .
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܗܘܝܘX ܐܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܡܛܠ ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ
Sahd:BookPerf ܕܐܠܒ̣ܫܢܝ ܠܒܘܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܆ ܘܐܥܛܦܢܝ ܦܪܝܣܐ ܡܛܠ ܟܠܢܫ . ܕܡ̇ܬܒܣܡܘ ܐܬܒܣܡ ܒܡܪܝܐ ܆ ܘܬ̇ܕܘܨ ܢܦܫܝ ܒܐܠܗܝ ܇
Sahd:BookPerf ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܕܒܚ ܕܠܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܢ̇ܚܣܐ . ܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܇ ܕܒܗ̇ ܐܦ ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܐܒܐ ܫܐܠ ܗܘܐ .
Sahd:BookPerf ܕܪܐܙܐ ܗܘ ܟܣܝܐ̣ ܘܒܐܠܗܐ ܡ̇ܛܫܝ . ܦܫܝܩ ܕܝܢ ܘܢܗܝܪ ܆ ܡܛܠ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܥܣ̣ܩ ܝ X ܒܡܠܬܐ̣ ܘܥܣ̣ܩ ܒܬܐܘܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܡܣܟܢܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܢܝܚ ܒܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܪܗ̣ XX ܒܪܓܬܐ ܕܠܐ ܣܒܥܘ . ܘܒܦܓܪܗ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܠܝܨ
Sahd:BookPerf ܩܫܝܘܬܗ ܠܐ ܢܐܙܠ ܢܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ ܇ ܘܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܚ̣ܫ ܢܦܘܫ ܡܢ ܡܛܠ ܠܡܣܟܠܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܬܬ̣ܣܟܠ ܒܗ ܇ ܕܕܡ ܟܕ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟ̣ܠ
Sahd:BookPerf ܕܒܢܘ̣ܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܡܠܠ ܐܘ ܣ̇ܥܪ ܡܛܠ ܠܐܚܘܗܝ̣ ܒܢܘ̣ܗܪܐ ܡܟܬܪ . ܘܟܫܠܐ̣ ܠܝܬ ܒܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ̣
Sahd:BookPerf ܫܘܚܠܦܘܗܝ̈ ܠܐ ܡ̇ܬܝܠܦ ܇ ܘܒܚܐܦܗ ܪܒܐ ܢ̇ܚܛܘܦ ܠܐܠ̣ܦܐ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܥܠܥܠܐ ܩܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܠܙܒܢܐ̈ ܡܬܬܥܝܪ : ܘܒܡܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܕܒܝܕ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܐܝܟ ܕܒܡܨܥܝܐ̈ ܡܩܪܒ ܥܡܢ ܒܝ̣ܫܐ . ܘܒܝܕ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥ̇ܡܪܝܢܢ ܆ X¹ ܙܕܩܐܝܬ ܪܓܫܐ̈ ܕܠܒܪ ܢ̇ܛܪܝܢܢ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢ ܠܐ ܡܣ̇ܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܢܐ̈ ܘܐܢܢܩܘܣ̈ ܕܛܘܪܦܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܙܠܝ̣ܚܬ ܒܕܡ̣ܐ XX ܝXܕܚܫܐ̈ X ܦܪܘܩܝܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܚܕ ܪܘܚܐ ܟܣܝܐ ܡ̇ܥܒܕ ܒܢ . X [40]ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܆ ܒܚܕ ܨܒܝܢܐ ܟܠܢ ܢܣ̇ܥܘܪ ܛ̇ܒܬܐ̈ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܩ̣ܒܠܢ .
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܡܛܠ ܢܦܫܟ̣ ܠܟܘܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ܐ̇ܬܕܒܩ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ .
Sahd:BookPerf ܩܫܝܘܬܐ ܕܫܘܚܢܗ ܀ [X8]ܘܗܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܠܟܐ ܡܛܠ ܒܚܨܦܐ . ܕܐܦܠܐ ܢܚܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢ̇ܬܩܪܒ ܠܓܘܫܡܗ
Sahd:BookPerf ܕܠܟ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ̈ . ܥܢܝܢܝ ܒܥܓܠ ܡܪܝܐ̈ ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܪܐ̇ܓ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܥ̇ܐܠ ܠܠܒܝ ܡܕܡ ܢܘܟܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܟܙܢܐ ܕܩܛܘܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܩܘܐ ܒܚܝܐ̈ : ܒܗ̇ܝ ܕܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܒܚܣܡܐ ܐܝܟ ܩܐܝܢ ܇ ܘܢܡܘܬ ܐܦ ܚܢܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ .
Sahd:BookPerf ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܐܐ ܗܘ . ܘܐܦ ܠܣܢܝܐ̣̈ ܗܘ ܡܦܐܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠ ܡܛܠ ܐܠܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܕܬ ܘܡ̇ܬܥܠܡ . ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܘܪܓܝܓ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܗܐ XX ܪܚܝܩܝܢ ܡܢܢ . ܘܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܐ̣ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܒܗ ܢ̇ܩܪܒ ܥܡܢ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ .