simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ̣ ܚܘ̣ܒܐ ܗܘ . ܘܗ̣ܘ ܒܚܘ̣ܒܗ ܡ̣ܙܓ . ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܘܐܬ̣ܚܝܕ̣ ܕܚܕ ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܒܗ ܒܨܒܝܢܐ ܘܒܚܘ̣ܒܐ . Xܝ
Sahd:BookPerf ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܒܟܝܢܗ̇ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܠܝܠܘܢ̈ ܇ ܟܕ ܠܘ ܒܚܝܠܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܬܚܝܠ ܇
Sahd:BookPerf ܕܐܙܕܕܩܢ ܗܟܝܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܢܗܘܐ X ܠܢ ܫܠܡܐ ܠܘܬܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̣ܝ . ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ .
Sahd:BookPerf ܕܚܘ̣ܒܗܕܐܠܗܐ ܡ̇ܫܦܥ ܥܠ ܠܒܘܬܢ̈ . ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܒܘܩܝܐ . ܘܒܘܩܝܐ̣ ¹0ܣ̣ܒܪܐ . ܣ̣ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܒܗܬ .
Sahd:BookPerf ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ ܆ ܥܡ ܕܟܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܣܘܢܩܢܗ ²⁵ܙܥܘܪܐ ܠܡܣܒ ܡܢܗܝܢ ܀ [60]ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ
Sahd:BookPerf ܕܠܘ ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܝܡ ܠܢ ܢܝܫܐ ܗܫܐ . ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܡܛܠ ܘܠܗ ܣܢܝܩܐ ܬܫܥܝܬܗ̇ ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܬܬܟ̣ܬܒ . ܚܢܢ ܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܫܘܝܘܬܐ ܕܒܬܓܡܐ : ܗܢܝܢ̈ ܕܪܒܬ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗ̇ ܡܩܒܠܢ̈ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܝ ܡ̇ܢ ܕܦܫ̣ܝܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܝܬܝܪ ܕܨܐܕܝܗ̇ ܢ̇ܩܪܒܢ̣̈
Sahd:BookPerf ܟܘܪܗܢܗ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܡ̇ܥܙܝܘ ܒܗܕܐ : ܟܕ ܛ̇ܒ ¹⁵ ܥܘܕܪܢܐ ܡܛܠ ܠܡܬܟܬܫܘ ܘܠܡ̇ܚܡ̣ܣܢܘ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܒܪ ܗ̣ܘ ܓܘܫܡܐ
Sahd:BookPerf ܟܪܝܗܘܬܢ ܆ ܡܢ ܬܩܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ²⁰ܕܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ̣ ܡܛܠ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܬܐܠܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܡܠܗ̣ ܐܓܪܗ ܡ̇ܩܒܠ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥ̇ܡܠ̣ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܐܢܫ ܠܐ ܢ̇ܥܡܠ ܒܦܘܠܚܢ ܟܐܢܘܬܐ ܆ ܦܝ̣ܝܫ ܗܘ ܡܢ ܦܘܪܥܢܐ .
Sahd:BookPerf X ܕܕܩܛܝܪܢܐ̈ ܗ̣ܝ ܘܒܩܛܝܪܐ ܡ̇ܬܕܒܪܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܛܠ ܐܓܪܐ . ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܩܢܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠ .
Sahd:BookPerf ܕܡܦܬܝ̣ ܘܪܘܝܚ ܠܒܗ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡ̇ܩܒܠܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܡ̣ܨܐ ܠܡܪܕܐ ܒܗ̇ ܐܠܝܨܐܝܬ ܇ ܘܠܡ̇ܥܠ ܩܛܝܢܐܝܬ ܒܬܪܥܗ̇ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܚ Xܝ ܒܪܢܫܐ ܕܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܢ̈ ܢܪܕܐ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܚ̇ܩܐ ܫ̇ܕܝܐ ܠܗܘܢ̣ ܠܚܫܘܟܐ ܒ̇ܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܒܪܢܫܐ ܕܒܚܕܐ ܪܓܠܗ ܒܪܘܡܐ ܢܗ̇ܠܟ Xܢ ܡܛܠ ܗܝ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܢܫܟܚܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܐܘ ܕܗܕܐ ܬܗܘܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܢܐ ܕܒܡܝܐ̈ XX ܣ̇ܚܐ : ܕܠܐ ܢܨܛ̇ܒܥ ܡܛܠ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܪܚܝܩ ܆ ܘܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܗ̇ ܡ̇ܒܥܕ ܗܘ .
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܢ̇ܚܘܢ ܒܝܫܘܥ ܡܛܠ . ܘܕܠܐ ܫܘܦܥ ܕܡܐ̣ ܠܝܬ ܫܘܒܩܢܐ . XX [101]ܐܢܢܩܐ ܗܝ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܟܕ ܡܣ̇ܒܪ ܕܙ̇ܟܐ̣ ܡ̇ܚܒ ܚܐ̇ܒ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܛܥ̣ܝܢ ܡܛܠ ܘܛܒ ܡܗܝܪ ܒܩܪܒܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̇ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪܣܝܗܘܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ ܕܝܠܗܘܢ . X ܣܝܦܐ ܗܝ ܓܝܕ̇ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗ̇ܓܡ ܠܗ ܠܓܢܒܪܗܘܢ .
Sahd:BookPerf ܕܥܠ ܟܐܦܐ ܕܐܕܡܘܣ ܡܫܪܪܢ̈ ܥܩܒܝ̈ ܬܪܥܝܬܗ ܆ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܥܡ ܡܛܠ ܠܘܬܗ ܘܢ̇ܥܒܕ ܚ̇ܒ̣ܪܐ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̣̈ ܠܐ ܡ̣ܨܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢ ܠܐ ܡܣ̇ܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܢܐ̈ ܘܐܢܢܩܘܣ̈ ܕܛܘܪܦܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܙܠܝ̣ܚܬ ܒܕܡ̣ܐ XX ܝXܕܚܫܐ̈ X ܦܪܘܩܝܐ̈ .