simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܥܒܝܘܬܐ ܕܠܒܟ . ܘܫܦܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܡ̇ܦܪܣܐ ܠܟ ܪܝܫ ܕܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܗܝܢ XX X[X4]ܐXܘܛܟ ܇ ܐܦܠܐ ܪܓ̣ܝܫܐܢܬ ܒܗܝܢ
Sahd:BookPerf X ܕܗܕܡܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܚܢܢ̣ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܡܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒ̣ܝܫ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
Sahd:BookPerf ܕܐܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠ ܐ X ܒ̇ܢܐ ܐܢܬ ܒܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܛܠ ܢܣܛܐ ܠܒܝ ܠܡܠܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܐ̇ܥܒܕ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܥܘ̣ܠܐ .
Sahd:BookPerf ܕܠܘܬܟ ܐ̇ܪܝܡܬ ܥܝܢܝ̈ ܆ ܕܡܢ XXXX . X¹ܩܕܡܝܟ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܐ̇ܡ ܘܠܐ ܕܡ̇ܟ ܢܛܪܝܢܝ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܒ ܐܢܬ . ܛܪ ܡ̇ܦܩܐ ܕܡܠܝ̈ ܘܡܥܠܐ ܕܡܫܡܥܬܝ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܆ ܕܡܢ XXXX . X¹ܩܕܡܝܟ ܗ̣ܘ ܥܘܕܪܢܝ . ܢ̇ܛܪ ܠܢܦܫܝ̣
Sahd:BookPerf ܕܣܘܓܐܐ X ܕܫܝܛܘܬܐ ܫ̇ܡܥܬ ܆ ܘܣܘܓܐܐ ܕܨܥܪܐ ܣ̣ܒܥܬ̇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܛ̇ܒ ܐܢܬ . ܛܪ ܡ̇ܦܩܐ ܕܡܠܝ̈ ܘܡܥܠܐ ܕܡܫܡܥܬܝ .
Sahd:BookPerf ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܐܠܐ ܒܥ̣ܘ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܡܛܠ ܛ̇ܢܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܒܝܕܥܬܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܬ ܗܘ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܬܚܙܝܢ̣ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܛܠ . ܡܬܥܒܪܬ ܓܝܪ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܆ ܘܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܛ̇ܒ ܓܠܝܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܚܫܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܠܓܘ . ܗܕܐ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܠܡ̇ܕܥ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܬܚܙܝܢ̣ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ .
Sahd:BookPerf ܕܐܡ̣ܝܪ . ܕܟܠ ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ . ܘܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢ̇ܬܚܝ̣ܒ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܢܬܠܘܢ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܕܝܢ̇ܗܘܢ . ܐܠܐ ܓܠܝܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܟ ܬܡܢ .
Sahd:BookPerf ܠܐ ܬܘܪܨܐ ܕܗ̇ܘ . ܕܗܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܪܡ̣ܝܬ ܟܣܦܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܡܛܠ ܒܢܘܪܐ ܘܢܐܩܕ . ܐܢܬ ܕܝܢ XX ܠܐ ܡܬܛܠܡ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܕܦܘܠܚܝܟ
Sahd:BookPerf ܓܘܡܕܢܘܬܗ ܕܢܬܪܕܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܓܕܦ . X ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܚܢܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܣܣܐ ܕܒܓܘܐ ܇ ܘܕܢܫܠܡܘܢܗ ܠܣܛܢܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܝܕܥܬܟ ܚܛܐ̈ ܕܡ̣ܛܫܝܢ̈ ܒܬܒܢܐ ܬ̇ܦܩ ܇ ܘܚܛܐ̈ ܛ̣ܟ ܡܛܠ ܚܠ̣ܝܛ ܐܢܬ . ܠܐ ܬ̇ܦܪܫ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܬܒܢܐ ܐܝܟ ܡܪܐ ܐܕܪܐ . ܕܕܡ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܛܝܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܦ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܠܡ̇ܩܡܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢ̇ܦܠ ܘܢܐܒܕ . ܐܠܐ ܡܩܡ ܗܘ ܡܩܝܡ ܠܗ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܣܓܝܐܘܬ ܢܘܗܪܗ̇ ܕܒܓ̣ܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬ̇ܚܘܪ . ܐܠܐ ܟܠ ܠܥܠ ܡܛܠ ܕܫܦܝܪ ܐܬܢ̣ܗ̣ܪܬ ܘܐܬܕܟ̣ܝ̣ܬ ܡܢ ܬܚܦܝܬܗ̇ ܇ ܡܨܝܐ ܬܘܒ
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ ܡܛܠ ܆ ܪܒ̣̇ܘ ܒܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܠܗܠܝܢX ܕܡܢܢ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ .
Sahd:BookPerf ܪܚܡ̣ܝܟ̈ . ܬܟܪܐܡܪܝ ܠܚܘ̣ܒܟ ܥܠܝ . ܕܕܒ̣ܝܪܐܢܐ ܩܫܝܐܝܬ ܡܛܠ ܆ ܐܬܦܢ ܠܘܬܝ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܘܥ̇ܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ̣