simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܡܬܚܙܝܢ . XX ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܙܥܘܪܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܡܬܗܢܝܘ ²⁰ܒܗܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܥܠܡ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ
Sahd:BookPerf . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ
Sahd:BookPerf . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܐ
Sahd:BookPerf ܘܬܪܝܨ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܨ ܠܚܛܝܐ̈
Sahd:BookPerf ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܡܛܠ ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ
Sahd:BookPerf ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܘܓܐܐ
Sahd:BookPerf . ܐܘ ܩܘܪܝܐ ܡܛܠ ܫܡܝ ܚܕ ܒܡܐܐ
Sahd:BookPerf : ܘܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܐܬܛܦܝܣ
Sahd:BookPerf ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܡܛܠ ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ
Sahd:BookPerf ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ
Sahd:BookPerf ܇ ܢܩܒܠ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܥܠܡܐ Xܝ
Sahd:BookPerf ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܬ̇ܪܢܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܢ ܢ̇ܠܦ ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ
Sahd:BookPerf ܕܦܓܪܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܕܟܝܢܗ .
Sahd:BookPerf ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ :
Sahd:BookPerf ܘܒܦܓܪܗ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܠܝܨ ܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬܐ . ܗܢܘ
Sahd:BookPerf [5]ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ ܕܡܚܒܠ ܛܥܡܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܡ̣ܛܬ ܥܝܢܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ