simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܝܟ ܚܠܡܐ ܡܢܢ ܦܪܚܢ . ܒܗܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܢܝܢ̈ ܡܕܝܢ ܠܡ ܛܒܐܝܬ ܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . XX
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠܡ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ . [6]ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܡܛܠ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܘܠܡܬܗܢܝܘ ²⁰ܒܗܝܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܐ ܕܠܐ Xܝ ܚܒܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܘܐܦ ܛܒܬܗ̈ ܡܛܠ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܛܒܬܗ̈ ܥܡܗ ܡܫܬܪܝܢ̈ ܘܒܛܠܢ̈ . ܬܡܢ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܗܢܐ ܬܪܨ ܠܚܛܝܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܡܕܒܪ ܠܡܟܝܟܐ̈ ܒܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܠܡ ܘܬܪܝܨ ܡܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܠܡܐܩܕ Xܝ ܪܘܓܙܗ ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܡܛܠ . ܘܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܟܠ ܕܡܚܒܒܝܢ ܠܗ̇· ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܘܓܐܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܡܠܦܢ ܚܟܡܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܢܫ ܒ̇ܣܐ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ .
Sahd:BookPerf ܫܡܝ ܚܕ ܒܡܐܐ ܢܩܒܠ . ܘܚܝܐ̈ Xܢ ܕܠܥܠܡ ܢܐܪܬ . ܗܫܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܚܘܬܐ̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ . ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝܐ̈ . ܐܘ ܩܘܪܝܐ
Sahd:BookPerf ܣܘܢܩܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܐܝܬ ܢ̇ܛܪܝܢ ܆ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ : ܘܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܐܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢ̇ܩܒܠ ܦܝܣܐ . ⁴ܘܗܘܘ ܠܗ XX ܡܛܠ X ܘܝܪ . ܘܥܐ̈ ³ܐܢ ܩܝ̇ܡܝܢ ܕܢܦܝܣܘܢܝܗܝ̣ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ .
Sahd:BookPerf ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܡܛܠ XX ܗ̣ܢܘܢX ܝܬܝܪܐ̈ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܒ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܚܟܡܬܐ . ܗܘܝܘX ܐܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܐܦ ⁶ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܠܗ ⁷ܠܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̣ ܡܛܠ ܥܛܠܘܬܗ . ⁸ܘܠܘ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܥܠܡܐ Xܝ ܗܢܐ ܀ [48]ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡ̇ܚܪܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܘܥܡܝܠܬܐ̈ ܇ ܢܩܒܠ ܥܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܪܒܘܬ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ . X54]ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܡܛܠ ܒܡܠܬܗ̣ ܘܡܬܩܒܠ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܬ̇ܪܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܠܢ ܢ̇ܠܦ ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ XX XܝXXXX X X ܕܒܗܘܢ ܢ̇ܬܕܪܫܘܢ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣
Sahd:BookPerf ܣܘܢܩܢܐ ܕܟܝܢܗ . ܡܪܝܡ ܠܡ ܕܝܢ ܡܢ̇ܬܐ ܛ̇ܒܬܐ ܓ̣ܒܬ̇ ܠܗ̇ . ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ̇ܣܡܟ ܟܦܢܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܢ̈
Sahd:BookPerf ܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܡ̇ܩܠܗ ܕܝܢ ܘܡ̇ܘܪܒ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܒܘܣܡܗ ܕܦܓܪܐ : ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܡܣܟܢܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܢܝܚ ܒܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܪܗ̣ XX ܒܪܓܬܐ ܕܠܐ ܣܒܥܘ . ܘܒܦܓܪܗ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܠܝܨ
Sahd:BookPerf ܕܡܚܒܠ ܛܥܡܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ . ܠܐ ܡ̣ܨܝܢ ܠܡ̇ܒܚܪ ܗܢܝܐܘܬ ܡܛܠ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܐܦܣܢܬܝܢ . XX [5]ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܥܡ̣ܛܬ ܥܝܢܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܡܢ ܬܢܢܐ ܕܚܫܝ̈ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܡܛܠ ܠܚܫܘܟܐ ܘܒܝܬ ܫܦܝܪܐ ܠܣܢܝܐ . ܗܟܢܐ XX ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ .