simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܡܛܠ ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܘܢܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܒܡܦܩܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܚܬܡ̣ ܘܠܝܬ ܕܡܗܦܟ
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܕܒܣܡܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܝX ܡܢܬܢ̣
Ps-Zach:EccHist ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܦܝܕܝܘܣ ܐܢܫ ܐܘܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܝܩܝܪܝ̈ ܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܢܐ ܥܠ ܨܒܘܬ̈
Ps-Zach:EccHist XXܪܝX ܆ ܦܝܣܐ ܡܛܠ ܡܢܝܢܐ ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈
Ps-Zach:EccHist ܪܥܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܗܪܢ ܒܠܫܢܟ ܂ ܡܛܠ ܕܡܡܠܠܐ 3 ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܐܚܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܠܐܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܟܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡXܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܦܘܬܗ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܣܦܘܬܗ̣̈ ܣ̇ܒܥ ܂ ܡܛܠ ܕܫܪܓܗ ܕܡܪܝܐ ܢܫܡܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܚܫܒܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܙܕܩ ܘܓܕܫ ܂ ܡܛܠ ܕܝܘܝܐ̣ ܒܪ ܡܐܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܬܡܢܐ ܢܦܫܢ ܐܝܟ