simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܡܬܚܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܚܡܬܗ̣ܘܢ ܕܥܠܝܟܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܣܓܝܬܘܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܕܝܢܬ 5ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܢܒܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܬܚܫܒܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܩܪܝ̣ ܪܗܛܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܘܦܣܛܘܬ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܩܫܝܫܐ ܂ ܕܡܘܕܥܐ ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܀ ܕܬܫܥܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐ̣ܡܪ ܕܠܘ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܬܕܚܐ ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܩܪܘ ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܒܥܐ ܬܫܥܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܥܠܡ ܡܒܪܟ ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܡ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܗܘܐ ܒܐܘܢܬܐ 2ܘܬܘܬܐ ܡܛܠ ܕܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܒܥܙܝܙܘܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܕܝܦܘܣܝܛܐ̈ ܡܣ̣ܠܐ ܂ ܡܛܠ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣
Ps-Zach:EccHist ܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܡܛܠ ܙܕܩܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ