simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܘܢܝܐ ܕܐܣܝܬ ܂ ܕܐܫܬܟܚ ܒܝܬ ܟܬܒܐ̈ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܇ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܛܠ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ </page><page> ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ ܢܗܘܘܢ ܂ ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ̣ ܘܐܬܚܒܠܘ ܂ ܘܐܝܡܘ̣ ܘܐܩܝܡܘ ܝ ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܚܬܡ̣ ܘܠܝܬ ܕܡܗܦܟ ܂ ܬܘ ܡܟܝܠ ܢܬܒܣܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܝ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܡܪܢ ܂ ܘܠܝܬ ܐܣܝܘܬ ܐ ܒܡܦܩܢܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܕܐ ܗܝX ܡܢܬܢ̣ ܘܗܕܐ ܗܝ ܝܪܬܘܬܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܢ ܂ ܘܒܟܘܠ ܐܬܪ ܢܫܒܘܩ ܣܘܒܠܐ ܝܝ ܕܒܣܡܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܝܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܠܨܠܡܐ̣ ܥܠ ܡܛܠ ܒܪ ܕܘܝܕ ܥܕ ܗ̣ܘ ܚܝ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܝܕܝܘܣ ܐܢܫ ܐܘܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܕܪܝܢܛܐ̈ ܂ ܝ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܚܕ ܡܛܠ ܒܫܪܒܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܐܓܠܘܦܘܢ 3ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܬܢܐ ܥܠ ܨܒܘܬ̈ ܐ ܒܛܝܠ ܠܢ ܂ ܟܕ ܫܠܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܥܩܒܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܚܣܝܐ̈ ܘܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܕܝܪܝܐ̈ ܢܟܦܐ̈ ܘܝܩܝܪܝ̈ ܕܘܒܪܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܢܝܢܐ ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܀ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܀ </page><page> ܪܝXܝX XXܪܝX ܆ ܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܕܫܐܠܬܝ ܡܛܠ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܪܥܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ ܂ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܣܥܘܪ ܛܢܢܟ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܪܥܝܢܝ 1ܢܫܬܝܢ̣ ܘܢܬܚܠܡ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܡܠܠܐ 3 ܝ ܣܓܝܐܐ̣ ܠܐܘܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ ܂ ܘܠܡܟܬܒ ܠܣܦܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܃ ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܐ ܠܚܟܝܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܇ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܫܒܗܪܢ ܒܠܫܢܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܠܐܝܢ ܐܝܟ ܝ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܛܠ ܂ X ܒܕܚܠܬܐ ܗܘܝܬ ܕܐܫܝܚ 5ܥܠ ܗܠܝܢX ܕܟܬܒܬ ܠܝ ܐܚܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡXܢ ]ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܂ ܘܗ̣ܝ ܥܡܗ ܗܝ̣ ܡܢ ܥܠܡܝܢ̣ ܡܛܠ ܐܚܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܠܐܝܢ ܐܝܟ ܝ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܦܘܬܗ̈ ܡܦܩ ܚܟܡܬܐ ܆ ܒܫܒܛܐ ܢܫܩܦ ܠܓܒܪܐ ܂ ܡܛܠ - ܡܬܪܚܩܐ ܡܢ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܪܓܗ ܕܡܪܝܐ ܢܫܡܬܐ ܗܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܒܨܝܐ̣ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܬܣܒܥ ܟܪܣܗ ܂ ܘܡ ܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܣܦܘܬܗ̣̈ ܣ̇ܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ ܂ X ܠܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܂ ܡܛܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܫܢܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܘܝܐ̣ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ̣ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܡܟܬܒ ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܡܛܠ ܡܝܬ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܫܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܘܓܕܫ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܬܡܢܐ ܢܦܫܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܬܒܐ ܥܠܝܢ ܠܩܐܒܘܬܐ ܡܛܠ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̈ ܕܚܝܐ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ 3ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ </page> ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܐ ܐܠܦܐ̈ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܘܫܘܠܡ ܐܠܘܡ - ܫܠܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܐܓܠܝܐ ܀ ܂ X ܝ ܝX ܟܬܒܐ ܕܚܟܝܡܐ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܡܛܠ XܝXXܒXܥẌ ܂ ܦܝܣܐ ܕܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܣܝܬ ܘܕܝܘܣܦ ܂ ܐܓܪܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܘܡܗ ܕܚܟܝܡܐ ܡܬܒܥܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܂ ܘܠܡܡܠܠܗ ܢܣܝܡܘܢ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܡܬܒܝܢ ܒܡܡܠܠܐ ܝ </page><page> ܕܚܟܝܡܐ̈ ܂ ܘܐܕܢܐ ܕܫܡܥܐ ܬܘܕܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܇ ܘܪܘܚܗ ܕܝܠܗ ܝܗܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ̣ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܬܣܟܠܢܝ ܂ ܐܝܟ ܕܝܗ̇ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܂ ܂ X ܙ X
Ps-Zach:EccHist ܕ ܘܡܢܐ ܝܘܣܦ ܚܝܠܬܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܠܘܬ̣ܢ ܡܬܡܢܥ ܀ ܂ ܘܫܡܥܬ ܡܛܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܩܢ ܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬܝ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܪܘܚ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬ ܒܗ ܂ ܘܛܝܒܘܬܗ ܝ ܕܡܪܝܐ ܥܡܗ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܘܣܦ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܚܟܡܬܐ ܘܡܨܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̣̈ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܚܕܘ ܐܢܘܢ ܠܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܐܦܩܘ ܡܛܠ ܝ ܕܘܗܢܐ ܂ ܘܥܠ ܝܘܣܦ ܠܕܪܬ ܐ ܆ ܘܐܬܬܚܕܘ ܝ ܬܪܥܐ̈ ܕܕܪܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܠܘܟܝ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܐܛܥܝܘܢܝ ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܇ ܕܝܘܣܦ ܗܢܐ ܕܐܬ ܐ ܡܛܠ ܘܒܟܬ ܂ ܘܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܂ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܘܝܬܐ ܘܚܠܫܬܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠܒܝܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ ܚܙܘܘܗܝ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܟܪܣ ܡܛܠ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܗܟܘܬ ܝ ܃ ܡܒܪܩ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܟܘܠ ܐܬܪ ܓܠ̣ܐ ܘܡܦܪܣܝ ܗܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܫܛܝܬܐ̈ ܡܠܠܬ ܝܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܟܐܡܬ ܗܫܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܣܠܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܂ ܘܚܪ ܝܘܣܦ ܒܡܓܕܠܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܐܥܒܪܘ ܝX ܡܛܠ ܦܬܘܪܐ ܠܚܘܕܐ ܬ ܂ ܡܛܘܠ ܕܝܘܣܦ̣ ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܗܘܐ ܥܡ ܡܨܪܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܛܪ ܗܘܐ ܝܘܣܦ̣ ܘܟ̇ܠܐ ܠܟܠ ܐܢܬܬ ܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܝX ܠܥܠܝܡܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܕܝܩܐ ܡܢ ܟܘܬܐ ܇ ܘܚܝܪܐ ܓܘܡܕܝܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܒܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܘܗ ܪܓܝܓܐ ܂ ܡܛܠ ܡܫܕܪܢ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ ܂ ܘܡܬܟܫܦܢ ܗܘܝ ܠܗ ܕܢܕܥܢܝܗܝ ܂ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܩܪ ܒܬܝ ܗܝ̣ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܗ̇ X ܡܢ ܝܘܡܢܐ̣ ܐܝܟ ܚܬܐ ܂ ܘܣܠܩܬ ܡܛܠ ܘܠܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܂ ܐܢ ܒܪܬܟܘܢ ܗܝ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܣܬܗܕܐ̣ ܬܐܬ ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܬܘܠܐ ܗܘ ܐܟܘܬܟܝ ܝܘܡܢܐ ܂ ܘܡܣܠܐ ܠܢܘܟܪܝܬ ܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܐܣܝܬ ܒܪܬܗ ܂ ܩܪܘܒܝ ܣܓܘܕܝ̣ ܘܫܘܩܝ 5ܠܐܚܘܟܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܘܡܣܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܚܝܐ ܂ ܘܫܡܥܬ ܐܣܝܬ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܠܐܢܬܬ ܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܦܣ ܠܗ̇ ܕܬܩܦ ܠܓܒܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܠ ܝܝ ܘܬܡܝܡ ܘܡܪܚܡܢ 3ܘܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܂ X ܘܫܩܠ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܘܚܪ ܒܗ̇ ܘܣܦ ܘܚܙܗ̣̇ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܘܐܬܬܢܚ ܐܦ ܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܢܐ ܗܘ ܂ ܙ X ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܕܒܗ ܫܪܝ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܡܛܠ ܠܘܬܗܘܢ̣ ܘܢܬܬܢܝܚ ܬܘܒ ܂ ܝ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܥܓܠ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ ܢܫܝܫܝܢ ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܩܘܡ ܡܛܠ ܂ ܘܦܩܚ ܠܝ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܕܢܦܫܝ̣ ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܂ ܕܠܐ ܦܩܚ ܠܡܐܟܠܬܐ ܗܕܐ ܕܛܡܐܐ ܘܙܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܘܬ ܐ ܐܪܡܝܬ ܘܫܕܬ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܠܬܚܬ ܂ X ܕܢܐܟܠܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܫܝܫܐ ܗܘܬ ܘܠܐܝܐ ܂ ܡܢ ܬܝܒܘܬ ܐ ܕܬܘܬ ܢܦ ܫ ܂ ܗ̇ ܘܨܘܡܐ ܡܛܠ ܗܘܘ ܒܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܘܐܪ ܡܬX ܪܫܗ̇ ܡܢ ܩܛܡܐ ܗ̣ܝ 5ܐܣܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܛܢܢܐ ܂ ܘܕܚܝܠܐ ܥܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܟܝܡܐ ܝܘܣܦ 2ܣܢܐ ܠܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܬܛܢܦܬ ܘܕܚܠܬ ܘܢܩܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܦܠܚܬ̣ ܘܐܟܠܬ ܡܢ ܡܛܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܂ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܫܡܥܬ ܕܐܠܗܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܗܘX ܕܫܪܪܐ ܂ ܘܡܪܚܡܢܐ ܡܛܠ ܐܦܐ̈ ܡܪܝ ܇ ܕܐܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪ·ܡܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܡܐ̈ ܂ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܡܚܝܠܐ̈ ܂ ܘܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܚܘܪ ܒܫܘܥܒܕܗ̇ ܕܐܡܬܗ ܂ ܘܢܬܪܚܡ ܥܠܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ- ܡܪܝܐ ܘܗܘܐ ܟܘܠ ܒܡܠܬܟ ܚܝܬܐ ܘܡܟܝܢܬ ܟܘܠX ܂ ܡܛܠ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܟ ܡܪ ܐ ܂ ܘܢܛܪܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܘܠܐ ܝ ܂ ܙ ܝ ܥܒܪܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܢܘ ܐܒܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܗܫܐ ܣܢܝܬ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܐܪܝܐ ܥܬܝܩܐ ܕܪܕܦ ܠܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܕ ܬ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܂ ܘܐܘܒܕܬ ܘܐܥܒܪܬ ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܐܒܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܗܫܐ ܣܢܝܬ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܆
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܫܒܩܘܢܝ ܘܟܦܪܘ ܒܝ ܂ ܥܠ ܕܐܣܠܝܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ ܥܠܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܂ ܦܪܘܩܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܨܕܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܛܘܥܝܝ ܚܛܝܬ ܠܟ ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܛܥܝܬܐ ܘܫܒܪܬܐ ܕܡܠܠܬ ܡܛܠ ܐܦܝ̈ ܂ ܘܠܘܬܟ ܡܪܐ ܐܠܗܝ ܝ ܆ ܂ ܥܪܩܬ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܘܩܝܢܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ </page><page> ܕܒܪܟ ܗܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܡܛܠ ܛܥܝܬܐ ܘܫܒܪܬܐ ܕܡܠܠܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܪܥܝܐ ܕܡܢ ܟܢܥܢ ܂ ܘܐܢܐ ܡܛܠ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ </page><page> ܕܒܪܟ ܗܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܕܐ </page><page> ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܥܒܕܘ ܥܘܦܐ ܡܛܠ ܒܬܝܒܘܬ ܐ ܂ ܕܡܢ ܗܕܐ ܟܟܪܝܬܐ ܢܐܟܠܘܢ̣ ܘܢܚܘܢ ܠܥܠܡ -
Ps-Zach:EccHist ܝ ܂ ܕܟܟܪܝܬܐ ܗܝ̣ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܢ 1ܕܢܐܟܘܠ ܡܢܗ̣̇ ܠܐ ܢܡܘܬ ܡܛܠ ܓܒܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܡܐ̣ ܡܢܗ̇ ܐܟܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܘܣܦ ܚܝܠܬܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܢ ܝܘܡܢܐ ܂ ܘܚܪ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܗ ܂ ܐܬ̇ܛܝܒ̣ ܘܬ̇ܩܢ ܒܝܬܐ ܘܐܬ̇ܩܢ </page><page> ܐܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܡ ܫܘܪܝܟܝ̈ ܒܡܪܘܡܐ ܂ ܫܘܪܝܟܝ̈ ܓܝܪ̣ ܡܛܠ ܂ ܡܒܪܟܬ ܐ ܐܢܬܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܘܫܡܟܝ̣ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܐ ܡܪܝ ܛܝܒ̣ܬ ܚܫܡܝܬܐ ܒܬܐ ܒܒܝܬܢ ܂ ܘܝܡܢܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܐܣܝܬ ܠܝܘܣܦ ܂ ܬܐ ܡܪܝ̣ ܘܥܘܠ ܠܒܝܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢܬܝ̣ ܒܪܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ ܂ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܒܪܟܬܐ ܐܢܬܝ 7ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܕܟܦܢܐ ܠܡܐܬ ܐ ܂ ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ̣ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܂ ܘܣܝܒܘܬܗ̣ ܥܠܒܐ ܝX ܡܛܠ ܟܕ ܝܬܝܒ ܥܠ ܥܪܣܗ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܂ ܘܚܙܬܗ ܐܣܝܬ̣ ܘܬܡܗܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ̣ ܘܣܟܘܠܬܢ ܇ ܡܛܠ ܂ ܘܐܚܒܬ ܐܣܝܬ ܠܠܘܝ ܆ ܝܬ ܪ ܡܢ ܂ X ܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܨܥܪܢܝ ܘܫܛܢܝ ܘܣܦ ܐܚܘܟܘܢ ܂ ܥܠ ܕܫܩܠ ܠܐܣܝܬ ܐܢܬܬܝ ܡܛܠ ܝ ܃ ܦܬܓܡܐ ܚܕ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܂ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܝ ܒܪܚܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܒܝܐ ܗܘܐ ܘܚܙܝܐ ܂ ܘܓܠܝܢ ܝ-· ܥܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܕܫ ܥܠ ܪܓܠܗ ܡܛܠ ܘܓܘܡܕܢܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܣܬܟܠ ܠܘܝ ܡܚܫܒܬܐ ܕܠܒܗ ܕܫܡܥܘܢ ܆
Ps-Zach:EccHist ܕܓܒܪܐ̈ ܂ · X ܂ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܐܝܟ ܢܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܦܪܥܘܢ ܂ ܗܐ ܚܝܐ̈ </page><page> ܡܢ ܩܕܡܝ̣ ܘܡܘܬܐ ܂ ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܚܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܐ ܫܡܥܬܗ ܠܝܘܣܦ ܐܚܘܟܘܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܦܪܥܘܢ ܂ ܕܥܒܕܝ̈ ܡܛܠ ܢܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܝܠܘ̣ ܘܬܒܥܘ ܥܝܪܬX ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܕܩܛܦܐ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܥܡܗ̇ ܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܝܘܣܦ ܕܐܡ̇ܪ ܠܐܣܝܬ ܇ ܕܙܠܝ ܠܡܚܪ ܠܩܪ ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܩܛܦܐ ܕܢܨܒܐ ܕܟܪܡܝ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܚܙܐ ܠܐܒܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܪܬܢ ܗܝ ܡܠܟܬܐ ܂ ܘܚܢܢ̣ ܣܥܪܢ ܕܒܝܫ ܠܘܬܟܝ ܂ ܘܡܪܝܐ ܡܛܠ ܂ ܘܣܓܕܘ̣X ܘܐܡܪܘ ܠܐܣܝܬ ܂ ܐܬܪܚܡܝ̣ ܘܚܘܢܝ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܓܝܬܘܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝ ܡܛܠ ܗܦܘܟܘ ܠܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܢܝܚ ܚܡܬܗ̣ܘܢ ܕܥܠܝܟܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܕܡܐ ܕܡܚܘܬ ܐ ܕܨܕܥܗ̣ ܠܦܘܡܗ ܢܚܬ ܗܘܐ ܂ ܘܪܗܛ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ̣ ܘܝܬܒ ܂ ܘܕܡܐ ܥܕܟܝܠ̣ ܓܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܦܘܡܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ̣ ܕܚܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܣܓܝ ܝ· ܚܫ 3ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܂ ܡܛܠ ܂ X · ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܕܝܘܐ̈ ܡܦܩ ܗܘܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܡܗ ܂ X ܗܢܐ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܕܒܚܬܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܕܠܐ ܕܡܐ ܡܩܪܒ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ̣ ܕܚܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܣܓܝ ܝ· ܚܫ 3ܗܘܐ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܪܛܠܝܝܢ ܕܪܥܐ̈ ܡܠܘܢ ܕܠܡܛܝܩܐ̈ ܐܬܦܪܣܘ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ ܕܪܗܘܡ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ 1ܒܩܠܘܒܝܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܫܘܬܐ 0ܡܫܥܒܕܐ ܗܝ ܘܣܢܝܩܐ ܂ ܘܐܠܗܘܬܐ </page><page> ܡܫܠܛܐ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬ ܐ ܆ ܗܢܐ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܬܒܥܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܢܐ ܐܡܗ ܕܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ܕܓܕܫ ܡܛܠ ܘܐܬܡܠܠ ܆ ܫܬ̇X ܐܢܐ̣ ܘܠܐ ܡܬ̇ܢܐ ܐܢܐ ܂ ܕܠܐ ܐܡܐܢ ܠܩܪܘ ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܫܪ·ܪܐ ܗܝ ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܘܕܘ ܠܘܩܕܡ ܕܒܛܢܬ ܡܛܠ ܘܚܫܗ ܂ </page><page> ܘܟܐܢܐ ܕܢܩܝܡ ܫܘܘܕ̈ ܘܗܝ ܂ ܘܣܝܠܒܣܛܪܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Ps-Zach:EccHist ܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܚܝܐ̈ ܡܫܬܘ ܢ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܒܡܠܟܗ ܕܚܘ·ܐ ܂ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܡܘܬ ܐ ܂ ܗܟܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܪܬܢܐ ܦܪܘܩܝܐ 1 ܝܝ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܟܕ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܂ 10ܠܘ ܓܝܪ ܠܫܘܐܠܗ ܕܗܢܐ ܡܬ ܂ ܒ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܬܦܠܓ ܐܢܬ X·ܙ ܒܬܪܥܝܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܡܛܠ ܬ ܠܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܟ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܐܡܪܬ ܂ ܕܡܠܠ ܡܪܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܪܐ̈ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܝܩܕܐ̈ ܕܒܝܫܐ̇ ܡܛܠ <page> ܗܘܘ ܆ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܬܙ ܥ
Ps-Zach:EccHist ܣܟܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܩܪ̈ ܡ ܂ ܘܡܪܚܡܢܘܬܢ ܠܐ ܡܛܠ ܝ ܫܒܥܐ ܥܠܝܡܐ̈ ܂ ܣܒܪܘ ܓܝܪ̣ ܕܡܠܟܘܬܢ ܪܓܝܙܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܥܕܟܝܠ̣ ܒܡܪܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܪ ܕܗܘܘ ܐܝܟ ܕܫܡܥܢ ܂ ܡܛܠ <page> ܘܐܡܪܘ ܠܡܠܟܐ ܂ ܥܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܪܘܕܐ̣̈ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܬܘܒ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܡܢܚܡ ܠܢ ܂ ܗ ܕ ܢ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܘܦܣܐ̈ ܡܛܠ ܕܗܒܐ ܂ ܡܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܥܠ ܥܦܪܐ ܫܒܘܩ ܠܢ ܒܡܥܪܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܬܓܢܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܙܕܩܐܝܬ ܒܫܟܝܪܘܬ ܘܠܦܢܐ ܢܣܛܘܪ ܡܛܠ ܂ ܫܟܝܚܝܢ ܂ ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬ ܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ 1ܪܚܡܝ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܠܘܝܢܣ ܪ ܫ ܟܗܢܐ̈ X ܘܐܘܛܘܟܐ ܕܝܪܝܐ ܀ ܐܬܟܢܫܬ ܡܕ ܢ ܡܛܠ XXܠXܝX ܡܘܕܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܣܘܢܗܕܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܣ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝ ܦܠܘܝܢܣ ܘܐܘܛܘܟܐ 7ܒܐܦܣܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܒܩܪܝܒܘܬ ܐ ܡܛܠ ܪ ܫ ܟܗܢܐ̈ X ܘܐܘܛܘܟܐ ܕܝܪܝܐ ܀ ܐܬܟܢܫܬ ܡܕ ܢ ܣܘܢܗܕܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̣ܕ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܬܡܢ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘ ܢܘܬ ܐ 3ܒܐܦܣܣ ܂ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܕܓܐ ܘܣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܬܩܒܠ ܕܝܢ ܐܘܛܘܟܐܪ ܫ ܕܝܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܩܛܣܛܣܝܣ ܕܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܡܢ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬ ܐ ܡܛܠ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܫܬܝܢ̈ 1ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕ ܘܢܝܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܡܬܚ ܙܒܢܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܀ ܪXܝX XܢܢXܫX ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܓܪܬ ܐ ܡܛܠ ܘܫܬ ܝ ܂ ܐܝܢܐ </page><page> ܕܒܬܠܬ ܣܘܢܗܕܣ̈ 1ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܫܬܟܚ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܪܐܙܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ X ܬܩܘܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܦܘܫܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܚܟܝܡܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܢܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ ܐܬܬܫܝܛX ܡܛܠ ܛܒܬܐ ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܠܟܬ ܥܠܝܢ ܚܛܝܬܐ ܒܨܒܝܢܢ ܆
Ps-Zach:EccHist ܕܢܩܒܠ ܗܘܐ ܚܫܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ܇ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܆ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܟܘܬܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܐܦ ܓܒܪܝܐܝܠ ܟܕ ܡܣܒܪ ܠܚܝܠܗ ܘܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬ ܠܕ̣ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܚܝ ܠܟܘܠܗ ܓܢܣܐ ܝ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܝX ܗ̣ܘ ܒܚܒܠܐ X ܥܠ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܠܐ ܐܠܨܐܝܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܕܢܦܨܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܬܝܢܘܬܗܘܢ ܦܫܘ ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܐܘ ܡܛܘܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܩܛܠܘܢܢܝ ܠܓܒܪܐ ܂ ܢܗܘܘܢX ܝܕܥܝܢ ܂ ܕܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ̣ ܬܘܩܠܬܐ ܗܝ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܗܝ̇ ܕܒܕܡܗ ܡܛܠ ܒܚܟܡܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܛܥܘ ܂ ܘܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܐܙܠܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܘܒܢܠܝܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܥܒܪ ܥܠ ܫܘܘܕ̈ ܘܗܝ ܦܪܫ ܡܢ ܡܛܠ ܒܡܥܠܬܗ ܂ ܪܫܐ ܕXܠܬܐ ܆ ܡܠܦ ܗܠܝܢ </page><page> ܕܗܘܝ̈ ܒܦܠܣܛܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܩܒܠ ܥܠܝܟ ܘܚܒܝܒ ܝ ܠܟ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܐܘܦܪܟܣ ܂ ܕܟܕ ܡܕܝܪ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ ܕܡܫܪܐ ܕܢܟܬܘܒ ܝܘܢܐܝܬ ܠܘܬ ܐܘܦܪܟܣ ܗܟܘܬX ܀
Ps-Zach:EccHist ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܬܫܝܛܝܢ 7ܩܢܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܩܠܘܬܐ ܕܗܘܬ ܝ ܠܓܒܪܐ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܒܛܠܘܢ