simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܘܢܝܐ ܕܐܣܝܬ ܂ ܕܐܫܬܟܚ ܒܝܬ ܟܬܒܐ̈ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܇ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܛܠ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ ܢܗܘܘܢ ܂ ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ̣ ܘܐܬܚܒܠܘ ܂ ܘܐܝܡܘ̣ ܘܐܩܝܡܘ ܝ ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܚܬܡ̣ ܘܠܝܬ ܕܡܗܦܟ ܂ ܬܘ ܡܟܝܠ ܢܬܒܣܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܝ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܡܪܢ ܂ ܘܠܝܬ ܐܣܝܘܬ ܐ ܒܡܦܩܢܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܕܐ ܗܝX ܡܢܬܢ̣ ܘܗܕܐ ܗܝ ܝܪܬܘܬܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܢ ܂ ܘܒܟܘܠ ܐܬܪ ܢܫܒܘܩ ܣܘܒܠܐ ܝܝ ܕܒܣܡܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܝܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܠܨܠܡܐ̣ ܥܠ ܡܛܠ ܒܪ ܕܘܝܕ ܥܕ ܗ̣ܘ ܚܝ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܝܕܝܘܣ ܐܢܫ ܐܘܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܕܪܝܢܛܐ̈ ܂ ܝ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܚܕ ܡܛܠ ܒܫܪܒܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܐܓܠܘܦܘܢ 3ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܬܢܐ ܥܠ ܨܒܘܬ̈ ܐ ܒܛܝܠ ܠܢ ܂ ܟܕ ܫܠܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܥܩܒܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܚܣܝܐ̈ ܘܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܕܝܪܝܐ̈ ܢܟܦܐ̈ ܘܝܩܝܪܝ̈ ܕܘܒܪܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܢܝܢܐ ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܀ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܀ ܪܝXܝX XXܪܝX ܆ ܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܕܫܐܠܬܝ ܡܛܠ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܪܥܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ ܂ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܣܥܘܪ ܛܢܢܟ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܪܥܝܢܝ 1ܢܫܬܝܢ̣ ܘܢܬܚܠܡ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܡܠܠܐ 3 ܝ ܣܓܝܐܐ̣ ܠܐܘܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ ܂ ܘܠܡܟܬܒ ܠܣܦܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܃ ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܐ ܠܚܟܝܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܇ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܫܒܗܪܢ ܒܠܫܢܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܠܐܝܢ ܐܝܟ ܝ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܛܠ ܂ X ܒܕܚܠܬܐ ܗܘܝܬ ܕܐܫܝܚ 5ܥܠ ܗܠܝܢX ܕܟܬܒܬ ܠܝ ܐܚܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡXܢ ]ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܂ ܘܗ̣ܝ ܥܡܗ ܗܝ̣ ܡܢ ܥܠܡܝܢ̣ ܡܛܠ ܐܚܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܠܐܝܢ ܐܝܟ ܝ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܦܘܬܗ̈ ܡܦܩ ܚܟܡܬܐ ܆ ܒܫܒܛܐ ܢܫܩܦ ܠܓܒܪܐ ܂ ܡܛܠ - ܡܬܪܚܩܐ ܡܢ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܐܢܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܪܓܗ ܕܡܪܝܐ ܢܫܡܬܐ ܗܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܒܨܝܐ̣ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܬܣܒܥ ܟܪܣܗ ܂ ܘܡ ܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܣܦܘܬܗ̣̈ ܣ̇ܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ ܂ X ܠܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܂ ܡܛܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܫܢܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܘܝܐ̣ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ̣ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܡܟܬܒ ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܡܛܠ ܡܝܬ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܫܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܘܓܕܫ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܬܡܢܐ ܢܦܫܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܬܒܐ ܥܠܝܢ ܠܩܐܒܘܬܐ ܡܛܠ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̈ ܕܚܝܐ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂