simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist - ܫܠܘ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ 3ܕܣܦܪ
Ps-Zach:EccHist ܘܕܝܘܣܦ ܂ ܐܓܪܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܫܡܥܐ ܬܘܕܐ ܂ ܡܛܠ ܕܦܘܡܗ ܕܚܟܝܡܐ ܡܬܒܥܐ
Ps-Zach:EccHist X ܙ X ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܒܝܬܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕ ܘܡܢܐ ܝܘܣܦ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܨܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܥܐ̈ ܕܕܪܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̣̈ ܚܦܝܛܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܚܠܫܬܐ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܡܠܘܟܝ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܡ ܡܨܪܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܣܠܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܚܝܪܐ ܓܘܡܕܝܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܗܘܐ ܝܘܣܦ̣
Ps-Zach:EccHist ܕܢܕܥܢܝܗܝ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܒܪܩܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܐܬ ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܩܪ ܒܬܝ ܗܝ̣
Ps-Zach:EccHist ܘܫܘܩܝ 5ܠܐܚܘܟܝ ܂ ܡܛܠ ܕܒܬܘܠܐ ܗܘ ܐܟܘܬܟܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܓܒܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܘܡܣܠܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܦ ܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܠ
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܗܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈
Ps-Zach:EccHist X ܕܢܐܟܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܂