simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܕܐ ܝ ܡܛܠ ܫܪܥܘܛܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇
Ps-Zach:EccHist XܢܢXܫXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ ܚܘܪܒܗ-ܝ ܕܪܗܘܡܐ̣ ܕܒܝܘܡܝ̈
Ps-Zach:EccHist XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܒܚܐ ܪܒܐ̣ ܕܟܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܝ- ܬܣܓܦ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ [ܕ]ܥܬܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܗܒܬܐ ܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܪܒܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܣܓܝ ܐܬܬܪܬܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܐܠܐܟܣܐܢܕܪ ܐ ܃ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥܘ ܡܛܠ ܣܘܦܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܘ̤ܠ̣ܦܘ
Ps-Zach:EccHist ܢܦܓܥܘܢ ܒܗ ܃ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܕܡ ܝ̣ܕܥ ܡܢ