simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܡܬܚܪܐ ܂ 7ܐܙܕܝܦܢ ܝ ܝܝ ܕܢܟܬܒ ܕܐܝܟ ܬܚܘܝܬܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܬܐ ܐܬܕܪܫ ܂ 5ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡܘܢܐ ܝ ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ ܕܒܪܟ ܗܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܡܛܠ ܛܥܝܬܐ ܘܫܒܪܬܐ ܕܡܠܠܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܫܢܐ ܕܚܟܝܡܐ̣̈ ܡܐܣܐ ܂ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝ ܣܥܘܪ ܛܢܢܟ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܪܥܝܢܝ 1ܢܫܬܝܢ̣ ܘܢܬܚܠܡ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܓܝܬܘܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝ ܡܛܠ ܗܦܘܟܘ ܠܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܢܝܚ ܚܡܬܗ̣ܘܢ ܕܥܠܝܟܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܀ XܝXܝX XܝܫܒXXXܝXܪ̈ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗ ܕܝܢ ܐܬܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬ 5ܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ̈ ܬܗܝܡܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܒܚܢܘ ܪܘܚܐ̈ ܐܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠ ܠܗ ܝܠܕܗ ܂ X ܠܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܂ ܡܛܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܫܢܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܣܘܦܣܛܘܬ ܐ ܠܪܗܛܪܘܬܐ ܒܫܡܐ ܡܬܟܢܐ ܦܝܠܣܦܐ ܂ ܗܢܐ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܪܝܢܗ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ̣ ܪܗܛܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܀ ܕܬܫܥܐ̣ ܥܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܗܘܐ ܒܬܪܗ ܂ ܘܕܐܝܟܢ ܡܛܠ ܀ ܕܬܡܢܝܐ ܐܓܪܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܂ Ẍ X ܩܫܝܫܐ ܂ ܕܡܘܕܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܕܠܘ ܡܢ ܝ ܡܠܐܟܐ̈ X ܢܣ̣ܒ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ 2ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ̣ ܕܠܐ ܐܬܓܫܡ ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܝ ܘܐܫܬܘܕܝܘ̣ ܕܢܬܡܛܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ ܢܫܝܫܝܢ ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܩܘܡ ܡܛܠ ܂ ܘܦܩܚ ܠܝ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܕܢܦܫܝ̣ ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܚܙܐ ܕܢ ܡܛܠ ܆ ܒܫܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܟܕ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܚܐ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܛܠ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܬܒܥܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܢܐ ܐܡܗ ܕܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ܕܓܕܫ ܡܛܠ ܘܐܬܡܠܠ ܆ ܫܬ̇X ܐܢܐ̣ ܘܠܐ ܡܬ̇ܢܐ ܐܢܐ ܂ ܕܠܐ ܐܡܐܢ ܠܩܪܘ ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܡ ܫܘܪܝܟܝ̈ ܒܡܪܘܡܐ ܂ ܫܘܪܝܟܝ̈ ܓܝܪ̣ ܡܛܠ ܂ ܡܒܪܟܬ ܐ ܐܢܬܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܘܫܡܟܝ̣ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܕܟܦܢܐ ܠܡܐܬ ܐ ܂ ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܒܥܙܝܙܘܬܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܫܪܒܠܝܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܠܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܫܪܟ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܗܘܐ ܒܐܘܢܬܐ 2ܘܬܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܝ- · ܝܘܠܦܢܗܘܢ̣X ܘܕܛܘܡܣܐ ܡܛܠ ܚܫܐ̈ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܠܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܕܝܦܘܣܝܛܐ̈ ܡܣ̣ܠܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܕܩܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܕܠܐ ܒܢܡܘܣ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܠܘ ܡܛܘܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ̣