simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ 3ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܐ ܐܠܦܐ̈ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܘܫܘܠܡ ܐܠܘܡ - ܫܠܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܐܓܠܝܐ ܀ ܂ X ܝ ܝX ܟܬܒܐ ܕܚܟܝܡܐ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܡܛܠ XܝXXܒXܥẌ ܂ ܦܝܣܐ ܕܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܣܝܬ ܘܕܝܘܣܦ ܂ ܐܓܪܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܘܡܗ ܕܚܟܝܡܐ ܡܬܒܥܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܂ ܘܠܡܡܠܠܗ ܢܣܝܡܘܢ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܡܬܒܝܢ ܒܡܡܠܠܐ ܝ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܂ ܘܐܕܢܐ ܕܫܡܥܐ ܬܘܕܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܇ ܘܪܘܚܗ ܕܝܠܗ ܝܗܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ̣ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܬܣܟܠܢܝ ܂ ܐܝܟ ܕܝܗ̇ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܂ ܂ X ܙ X
Ps-Zach:EccHist ܕ ܘܡܢܐ ܝܘܣܦ ܚܝܠܬܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܠܘܬ̣ܢ ܡܬܡܢܥ ܀ ܂ ܘܫܡܥܬ ܡܛܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܩܢ ܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬܝ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܪܘܚ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬ ܒܗ ܂ ܘܛܝܒܘܬܗ ܝ ܕܡܪܝܐ ܥܡܗ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܘܣܦ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܚܟܡܬܐ ܘܡܨܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̣̈ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܚܕܘ ܐܢܘܢ ܠܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܐܦܩܘ ܡܛܠ ܝ ܕܘܗܢܐ ܂ ܘܥܠ ܝܘܣܦ ܠܕܪܬ ܐ ܆ ܘܐܬܬܚܕܘ ܝ ܬܪܥܐ̈ ܕܕܪܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܠܘܟܝ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܐܛܥܝܘܢܝ ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܇ ܕܝܘܣܦ ܗܢܐ ܕܐܬ ܐ ܡܛܠ ܘܒܟܬ ܂ ܘܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܂ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܘܝܬܐ ܘܚܠܫܬܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠܒܝܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ ܚܙܘܘܗܝ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܟܪܣ ܡܛܠ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܗܟܘܬ ܝ ܃ ܡܒܪܩ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܟܘܠ ܐܬܪ ܓܠ̣ܐ ܘܡܦܪܣܝ ܗܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܫܛܝܬܐ̈ ܡܠܠܬ ܝܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܟܐܡܬ ܗܫܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܣܠܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܂ ܘܚܪ ܝܘܣܦ ܒܡܓܕܠܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܐܥܒܪܘ ܝX ܡܛܠ ܦܬܘܪܐ ܠܚܘܕܐ ܬ ܂ ܡܛܘܠ ܕܝܘܣܦ̣ ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܗܘܐ ܥܡ ܡܨܪܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܛܪ ܗܘܐ ܝܘܣܦ̣ ܘܟ̇ܠܐ ܠܟܠ ܐܢܬܬ ܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܝX ܠܥܠܝܡܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܕܝܩܐ ܡܢ ܟܘܬܐ ܇ ܘܚܝܪܐ ܓܘܡܕܝܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܒܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܘܗ ܪܓܝܓܐ ܂ ܡܛܠ ܡܫܕܪܢ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ ܂ ܘܡܬܟܫܦܢ ܗܘܝ ܠܗ ܕܢܕܥܢܝܗܝ ܂ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܩܪ ܒܬܝ ܗܝ̣ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܗ̇ X ܡܢ ܝܘܡܢܐ̣ ܐܝܟ ܚܬܐ ܂ ܘܣܠܩܬ ܡܛܠ ܘܠܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܂ ܐܢ ܒܪܬܟܘܢ ܗܝ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܣܬܗܕܐ̣ ܬܐܬ ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܬܘܠܐ ܗܘ ܐܟܘܬܟܝ ܝܘܡܢܐ ܂ ܘܡܣܠܐ ܠܢܘܟܪܝܬ ܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܐܣܝܬ ܒܪܬܗ ܂ ܩܪܘܒܝ ܣܓܘܕܝ̣ ܘܫܘܩܝ 5ܠܐܚܘܟܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܘܡܣܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܚܝܐ ܂ ܘܫܡܥܬ ܐܣܝܬ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܠܐܢܬܬ ܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܦܣ ܠܗ̇ ܕܬܩܦ ܠܓܒܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܠ ܝܝ ܘܬܡܝܡ ܘܡܪܚܡܢ 3ܘܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܂ X ܘܫܩܠ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܘܚܪ ܒܗ̇ ܘܣܦ ܘܚܙܗ̣̇ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܘܐܬܬܢܚ ܐܦ ܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܢܐ ܗܘ ܂ ܙ X ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܕܒܗ ܫܪܝ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܡܛܠ ܠܘܬܗܘܢ̣ ܘܢܬܬܢܝܚ ܬܘܒ ܂ ܝ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܥܓܠ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ ܢܫܝܫܝܢ ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܩܘܡ ܡܛܠ ܂ ܘܦܩܚ ܠܝ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܕܢܦܫܝ̣ ܘܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܂