simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܩܪܢܝ̈ ܐܝܩܪ ܂ ܘܫܝܘܛܝ ܢܨܛ̣ܥܪܘ̣ܢ ܂ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܛܠ ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡܝ ܥܕܡܐ X0ܠܥܠܡ ܂ ܘܗܫܐ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ̣ ܚܣ ܠܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܪܥܘܛܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܂ [ 11ܘܗܢܐ ܡܘܬܢܐ ܕܡܦܩܬܐ ܕܥܒܝܐ ܡܛܠ X XX ܟܬܝܒ̣ ܕܟܠܗܝܢ ܥܛܡܬܐ̈ ܢܬܛܢܦܢ̈ ܒܡܘܓܠܐ ܂ ܘܗܕܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܚܘܪܒܗ-ܝ ܕܪܗܘܡܐ̣ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܝܢܣ ܟܒܫܘܗ̇ ܡܛܠ ܟܪܣܗ ܂ 7ܘܗܟܢܐ ܝ ܡܐܬ ܗܘܐ ܀ ܂ · ܝܝ ܙ XܝܫX XܢܢXܫXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕܫܘܒܚܐ ܪܒܐ̣ ܕܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܕܢܣܓܐ ܫܝܢܗ̇ ܐܚܪܝܐ̣ ܛ ܂ ܒ ܝ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ [ܕ]ܥܬܝܕ ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܣܓܘܕ ܡܛܠ ܚܦܝܛܐ ܬ [ܕ]ܗܕܐ ܫܟܝܪܐܝܬ ܠܐ [ܬܥ[ܒܕ ܘܪܘܚܗ̇ ܝ- ܬܣܓܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܪܒܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܡܛܠ ܂ ܘܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܗ̇ ܠܒܥܝܪܐ ܝܗܒܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܝ ܠܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܕܐ ܣܓܝ ܐܬܬܪܬܝ ܡܢ ܕܐܡܝܢܐ ܦܐܦܐ ܕܐܠܐܟܣܐܢܕܪܝܐ ܃ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܦܐܘܠܐ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥ̣ܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥ̣ܠ ܗ ܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܝ ܦܐܛܪܐ ܠܐܠܐܟܣܐܢܕܪ ܐ ܃
Ps-Zach:EccHist ܣܘܦܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܘ̤ܠ̣ܦܘ ܣܘܥܪܢܗ̣ ܂ ܝܬ̣ܒ ܦܪܘܦܐ ܘܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗܘ ܢ ܗ ܘܘ ܘܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܩ̣̇ܕܡ ܝ̣ܕܥ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܡ̣ܨܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܂ ܡܛܠ ܡܪܝ ܦܐܛܪܐ ܃ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܦܓܥܘܢ ܒܗ ܃