simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܘܬܐ ܂ ܐܦ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܂ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܡܝܬ ܚܠܦ ܚܛܗܝܢ̈ ܡܙܥܩ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܗܕܐ ܙܪ ܂ ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܂ [ܙ]ܪܥܗ ܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܣܒ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܝܘܒ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܙܕܩ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ ܕܬܐܨܦ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܬܡܠܐ ܐܦ ܡܛܠ · ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ XܐܚܪܢܐẌ ܂ 1ܕܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܥܡܗ ܂ ܘܛܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܬܪܨ 2ܠܥܕܬܗ ܡܛܠ 0ܐܙܥܩ ܂ ܢܚܕܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܘܥܢܢܐ̈ ܢܪܣܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܫܠܡ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܠܐܝܠܝܢX ܕܠܟܘܢ ܫܦܪܢ ܬܪܝܨܐܝܬܝ-
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܂ X ܕܠܐ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܐ·ܟ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܕܣܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕ ܢ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܐܩܒܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܝܬ ܗ̇ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܕ ܠܝ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܣܒܠ ܐܢܐ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ Xܘܒܕܡܐ X ܂ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐ̣ܡܪ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܪܒܐ ܕܣܛܢܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܒܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ ܘܒܪ ܡܛܠ ܟܕ ܫܛܝܢ ܐܡܪܝܢ ܂ 5ܣܪܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ ܗܝܡܢܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܟܘܬܗ ܚܢܢ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܕܐܓܗܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܢܝܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܚܫܐ̈ ܒܗܝ̇ ܕܡܬܝܕܥ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ[ܐ ܚ[ܒܫ ܒܒܢܐ ܘܚܢܩ ܘܠܒܪ]ܗ ܕܗܢܐ ܠܒܟ ܡܛܠ ܗܘܐ ]ܝ ܬܡܢ [ܠܐܪܟܝܕܝܩܢ ܕܝܠܗ 1 ]ܐܝܢܐ ܕܠܐ [ܫܠܡ ]
Ps-Zach:EccHist ܕܒܫܪܪܐ ܠܦܬܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܕܟܗܢܘܗܝ̈ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܐ ܒܫܘܒܗܪܐ ܘܫܩܠ ܗܘܐ ܂ ܘܠܗܕܐ ܠܘ ܒܐܟܬܐ 7ܟܬܒܬ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܡܪܚܡܢ ܗܘ ܡܪܝܐ ܂ ܘܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܘܠܐ ܝ- ܡܚܒܠ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܬܬܩܪܒ ܚܠܦܘܗܝ ܂ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܠܗܐ ܂ 2
Ps-Zach:EccHist ܪܐܙܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܂ ܐܦ ܥܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠ ܝ ܘܢ ܡܛܠ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܝܩܝܪܐ̈ ܇ ·· ܕܕܚܝܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܟܘܠܘܗܝ̈ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܡܪܓܫܐ ܒܚܝܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܒܩܛܝܪܐ · ܢܬܐܟܠ ܂ ܠܚܡܐ ܗܘ ܫܚܝܡܐ ܐܟܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܠܡ ܣܓܝܐܝܢ ܒܟܘܢ ܡܪܥܐ̈ ܘܟܪܝܗܐ̈ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܘܡܘܬܐ̈ ܚܛܝܦܐ̈ ܒܕܝܢ̣ܐ ܟܐܢܐ ܥܪܨ̤ ܢ ܥܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܪ ܫ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝ ܡܛܠ ܡܢ ܕܒܫܐ ܆ ܡܘܬܐ ܐܬܚܝܒ ܆ ܐܠܘ ܠܐ ܕܒܩܛܝܪܐ ܕܥܡܐ ܐܬܦܨܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܕܗܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ̣ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܕܕܠܐ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܗ ܟܐܢܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܠܘܬ ܥܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܗܢܐ ܠܡ̣ ܗܟܢܐ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐ̤ܣܪܐܝܠ ܂ ܡܐܡܪ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܦܚܡܐ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦܩ ܥܠ10 ܗܠܝܢ ܢܬܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܂