simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܪܒܐ ܕܣܛܢܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܒܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ ܘܒܪ ܡܛܠ ܟܕ ܫܛܝܢ ܐܡܪܝܢ ܂ 5ܣܪܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ ܗܝܡܢܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܪܛܠܝܝܢ ܕܪܥܐ̈ ܡܠܘܢ ܕܠܡܛܝܩܐ̈ ܐܬܦܪܣܘ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ ܕܪܗܘܡ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ 1ܒܩܠܘܒܝܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܗ̣ܘ ܝ ܥܒ̣ܕ ܠXܢ X ܕܝX ܝܘX ܆ ܝܢܐ ܂ ܝX X ܘܥܠ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܝ · ܘܚ̇ܦܛܗ ܕܝܢ ܠܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܕܡܐ ܕܡܚܘܬ ܐ ܕܨܕܥܗ̣ ܠܦܘܡܗ ܢܚܬ ܗܘܐ ܂ ܘܪܗܛ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ̣ ܘܝܬܒ ܂ ܘܕܡܐ ܥܕܟܝܠ̣ ܓܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܦܘܡܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܫܐܠܬܟ ܒܥܒܕܐ ܣܥܪܬ ܂ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕܟ ܕܠܐ ܪܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܩܒܠܬ5 ܒܥܘܗܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܩܒܠ ܗܘܐ ܚܫܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ܇ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܆ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܟܘܬܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܂ X ܕܠܐ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܐ·ܟ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܕܣܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܪܐܙܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ X ܬܩܘܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܦܘܫܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܚܟܝܡܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܥܡܗ ܂ ܘܛܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܬܪܨ 2ܠܥܕܬܗ ܡܛܠ 0ܐܙܥܩ ܂ ܢܚܕܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܘܥܢܢܐ̈ ܢܪܣܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܚܟܡܐ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ ܇ ܘܪܘܚܗ ܕܝܠܗ ܝܗܒܐ ܠܟܠ ܐܢܫ̣ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܬܣܟܠܢܝ ܂ ܐܝܟ ܕܝܗ̇ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܂ ܂ X ܙ X
Ps-Zach:EccHist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܝ̇X ܐܦܣܩܘܦܐ ܇ 5 ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܪܐܐ ܡܛܠ ܡܬܒܙܚ ܘܡܨܛܥܪ ܡܢ ܐܢܫܐ ܓܘܡܕܢܐ̈ ܚܬܝܪܐ̈ ܘܫܒܗܪܢܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܬܛܢܦܬ ܘܕܚܠܬ ܘܢܩܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܦܠܚܬ̣ ܘܐܟܠܬ ܡܢ ܡܛܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܂ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܘ̇ܠܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܬܘܒ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܚܒܠܐ ܡܛܠ ܟܬܘܒ ܠܝ ܕܐܕܥ ܒܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ 0ܐܬܚܫܚ ܂ X X ܝ ܒܗܠܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܘ ܕܝ̇ܢܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܘܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܣܒܠ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܘܡܪܢ ܦܪܥ ܠܗ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ Xܘܒܕܡܐ X ܂ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐ̣ܡܪ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܒܫܪܪܐ ܠܦܬܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܕܟܗܢܘܗܝ̈ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܐ ܒܫܘܒܗܪܐ ܘܫܩܠ ܗܘܐ ܂ ܘܠܗܕܐ ܠܘ ܒܐܟܬܐ 7ܟܬܒܬ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܫܘܒܚܐ ܪܒܐ̣ ܕܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܕܢܣܓܐ ܫܝܢܗ̇ ܐܚܪܝܐ̣ ܛ ܂ ܒ ܝ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܦܘܡܗ ܕܚܟܝܡܐ ܡܬܒܥܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܂ ܘܠܡܡܠܠܗ ܢܣܝܡܘܢ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ ܡܬܒܝܢ ܒܡܡܠܠܐ ܝ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܂ ܘܐܕܢܐ ܕܫܡܥܐ ܬܘܕܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܟܘܠܘܗܝ̈ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܡܪܓܫܐ ܒܚܝܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܒܩܛܝܪܐ · ܢܬܐܟܠ ܂ ܠܚܡܐ ܗܘ ܫܚܝܡܐ ܐܟܠܝܢ ܂