simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܒܥܙܝܙܘܬܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܫܪܒܠܝܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܠܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܫܪܟ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܗܘܐ ܒܐܘܢܬܐ 2ܘܬܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܩܛܦܐ ܕܢܨܒܐ ܕܟܪܡܝ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܚܙܐ ܠܐܒܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܫܛܝܬܐ̈ ܡܠܠܬ ܝܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܟܐܡܬ ܗܫܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܪܣܛܓܡܐ ܕܡܠܟܐ 10ܘܪܫܢܐ̈ 1ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܬܪܘܛ ܦܩܝܠܐ ܀ ܒܢܝ̈ ܓܒܗ ܕܝܢ ܕܦܪܛܘܪܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ̣ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܂ ܘܣܝܒܘܬܗ̣ ܥܠܒܐ ܝX ܡܛܠ ܟܕ ܝܬܝܒ ܥܠ ܥܪܣܗ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܂ ܘܚܙܬܗ ܐܣܝܬ̣ ܘܬܡܗܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܀ XܝXܝX XܝܫܒXXXܝXܪ̈ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗ ܕܝܢ ܐܬܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬ 5ܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܛܢܢܐ ܂ ܘܕܚܝܠܐ ܥܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܟܝܡܐ ܝܘܣܦ 2ܣܢܐ ܠܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܝܨ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܂ ܘܐܬܪܗܒ ܒܦܠܛܝܢ ܂ ܘܡܘܢܕܣ ܡܛܠ ܪܒܬܐ 1ܕܬܡܢ ܂ 2ܕܟܕ ܡܫܬܡܥ ܓܘܢܚܐ ܆ ܢܬܒܕܪ · ܥܡܐ ܕܟܢܝܫ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܝܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܠܨܠܡܐ̣ ܥܠ ܡܛܠ ܒܪ ܕܘܝܕ ܥܕ ܗ̣ܘ ܚܝ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܪܥܝܐ ܕܡܢ ܟܢܥܢ ܂ ܘܐܢܐ ܡܛܠ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ ܕܒܪܟ ܗܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪ ܒܣܝܠܝܣ ܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܫܬܘܬܦ ܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܪܡܐ ܐܢܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ ܂ ܬܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪܬ ܒܠܒܗ̇ ܂ ܕܠܐ ܦܩܚ ܠܡܐܟܠܬܐ ܗܕܐ ܕܛܡܐܐ ܘܙܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܘܬ ܐ ܐܪܡܝܬ ܘܫܕܬ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܠܬܚܬ ܂ X ܕܢܐܟܠܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܫܪ·ܪܐ ܗܝ ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܘܕܘ ܠܘܩܕܡ ܕܒܛܢܬ ܡܛܠ ܘܚܫܗ ܂ ܘܟܐܢܐ ܕܢܩܝܡ ܫܘܘܕ̈ ܘܗܝ ܂ ܘܣܝܠܒܣܛܪܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܂ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪ ܠ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܪܩ ܠܟ ܂ ܡܛܠ ܢܓܪܦܘܢܟ ܂ ܝ ܘܒܢܘ ܐ̣ ܠܐ ܬܬܟܘܐ ܂ ܘܫܠܗܒܝܬܐ̣ ܠܐ ܬܘܩܕܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܐ ܡܪܝ ܛܝܒ̣ܬ ܚܫܡܝܬܐ ܒܬܐ ܒܒܝܬܢ ܂ ܘܝܡܢܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܐܣܝܬ ܠܝܘܣܦ ܂ ܬܐ ܡܪܝ̣ ܘܥܘܠ ܠܒܝܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܐ ܫܡܥܬܗ ܠܝܘܣܦ ܐܚܘܟܘܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܦܪܥܘܢ ܂ ܕܥܒܕܝ̈ ܡܛܠ ܢܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܝܠܘ̣ ܘܬܒܥܘ ܥܝܪܬX ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܫܘܬܐ 0ܡܫܥܒܕܐ ܗܝ ܘܣܢܝܩܐ ܂ ܘܐܠܗܘܬܐ ܡܫܠܛܐ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬ ܐ ܆ ܗܢܐ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ- ܡܪܝܐ ܘܗܘܐ ܟܘܠ ܒܡܠܬܟ ܚܝܬܐ ܘܡܟܝܢܬ ܟܘܠX ܂ ܡܛܠ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܟ ܡܪ ܐ ܂ ܘܢܛܪܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܘܠܐ ܝ ܂ ܙ ܝ ܥܒܪܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܓܝܬܘܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝ ܡܛܠ ܗܦܘܟܘ ܠܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܢܝܚ ܚܡܬܗ̣ܘܢ ܕܥܠܝܟܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܬܛܢܦܬ ܘܕܚܠܬ ܘܢܩܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܦܠܚܬ̣ ܘܐܟܠܬ ܡܢ ܡܛܠ ܐ ܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪ̈ ܐ ܂ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܂ ܝ