simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 13ܕܣܟܪܘܗܝ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܟܒܫܘܗ̇ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܫܩܠܘܗ̇ ܡܛܠ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܥܟܪܘ ܥܠ ܕܡܬܬܢܝܚܝܢ 12ܘܠܐ ܥܠܘ
Ps-Zach:EccHist 15ܓܘܕܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܒܙܒܢ ܠܬ ܡܛܠ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܬܐܕܪܝܛܐ 3 ܂ X X X ܘܗܝܒܐ ܂ ܗܠܝܢ X 1ܕܫܕܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܀ ܝ XܝXܝX XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X
Ps-Zach:EccHist XܕܝܢX ܝ ܕܚܦܛܬܢܝ ܒܗ̇ ܂ ܕܠܛܘܡܣܐ ܕܡܟܬܒ ܠܟ ܕܫܕܪܬ ܥܡܗ̇ ܡܛܠ ܚܕܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܝ ܝ ܂ ܥܝܕܝ ܒܫܐܠܬ ܫܠܡܟ ܕܪܓܝܓ ܗܘܝܬ ܠܗ̇ ܝ ܂
Ps-Zach:EccHist · ܕܐܫܟܚܬ ܒܗܝܢ ܦܘܠܓܐ 7ܘܣܕܩܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܂ ܘܗܫܐ ܐܘ ܡܛܠ ܐ ܂ ܡܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ̣ ܠܐ ܫܠܡ ܐܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܒܗܐ̈ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܘܦܠܓܬ ܐܢܘܢ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܠܝ ܐܬܚܙܝ ܂ ܕܠܐ ܙܕܩ ܃ ܕܢܡܘܬܘܢ ܒܢܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬܐ ܣܘܢܗܪ̈ -ܩܐ ܕܗܘܬ 7ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܝ ܕܐܢܛܝܘܟ ܡܛܠ ܗܟܘܬ ܀ ܪܝܫX XܥܘXܪẌ XܝܠX XܠXXܘܘX XܢܢXܫX ܡ̇ܠܦ ܆
Ps-Zach:EccHist ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܬܫܝܛܝܢ 7ܩܢܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܩܠܘܬܐ ܕܗܘܬ ܝ ܠܓܒܪܐ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܒܛܠܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܡܬܚܪܐ ܂ 7ܐܙܕܝܦܢ ܝ ܝܝ ܕܢܟܬܒ ܕܐܝܟ ܬܚܘܝܬܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܬܐ ܐܬܕܪܫ ܂ 5ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡܘܢܐ ܝ ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܠܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̈ ܕܒܐܦܝ̈ ܗܘܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܕܗܒܐ ܕܡܬܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܀ ܟܕ ܬܡܢܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܬܬܚܡ ܡܛܠ ܐܟܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܠXܘܢ ܘܕܚܦܛܗ ܗܘܐ ܝ ܠܒܣܝܠܝܣܩܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܗ̣ܘ ܝ ܥܒ̣ܕ ܠXܢ X ܕܝX ܝܘX ܆ ܝܢܐ ܂ ܝX X ܘܥܠ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܝ · ܘܚ̇ܦܛܗ ܕܝܢ ܠܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܕܗܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ̣ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܕܕܠܐ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܗ ܟܐܢܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܠܘܬ ܥܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܕ ܘܡܢܐ ܝܘܣܦ ܚܝܠܬܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܠܘܬ̣ܢ ܡܬܡܢܥ ܀ ܂ ܘܫܡܥܬ ܡܛܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܩܢ ܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬܝ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕ ܢ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܐܩܒܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܝܬ ܗ̇ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܕ ܠܝ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܣܒܠ ܐܢܐ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܕ ܦ ܢܘܕܐ ܒܝ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ ܡܛܠ ܐܙܠ ܂ ܟܕ3 ܡܬܟܬܫ ܐܢܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܐ ܟ ܚܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܕܠܘ ܡܢ ܝ ܡܠܐܟܐ̈ X ܢܣ̣ܒ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ 2ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ̣ ܕܠܐ ܐܬܓܫܡ ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܂ X ܕܠܐ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܐ·ܟ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܕܣܡ ܢܦܫܗ ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܡܐ̈ ܂ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܡܚܝܠܐ̈ ܂ ܘܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܚܘܪ ܒܫܘܥܒܕܗ̇ ܕܐܡܬܗ ܂ ܘܢܬܪܚܡ ܥܠܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܫܒܩܘܢܝ ܘܟܦܪܘ ܒܝ ܂ ܥܠ ܕܐܣܠܝܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ ܥܠܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܂ ܦܪܘܩܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܨܕܝܬܐ