simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܡܗܕܝܢ 3ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܗܘܢ ܕܡܣܪܘܗܝ ܠܐܬܪܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܐܚܕܘ ܕܝܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝ ܦܠܘܝܢܣ ܘܐܘܛܘܟܐ 7ܒܐܦܣܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܒܩܪܝܒܘܬ ܐ ܡܛܠ ܪ ܫ ܟܗܢܐ̈ X ܘܐܘܛܘܟܐ ܕܝܪܝܐ ܀ ܐܬܟܢܫܬ ܡܕ ܢ ܣܘܢܗܕܣ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܒܢܠܝܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܥܒܪ ܥܠ ܫܘܘܕ̈ ܘܗܝ ܦܪܫ ܡܢ ܡܛܠ ܒܡܥܠܬܗ ܂ ܪܫܐ ܕXܠܬܐ ܆ ܡܠܦ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܦܠܣܛܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܚܢܢ ܕܓܠܐ ܂ ܕܐܬܕܚܝ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܝܩܣ ܡܛܠ ܂ ܒܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܝܠܝܪܣ ܣܡܦܠܝܩܝܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܬܒ ܠܗ ܙ·ܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܕܟܦܢܐ ܠܡܐܬ ܐ ܂ ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܪܬܢܐ ܦܪܘܩܝܐ 1 ܝܝ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܟܕ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܂ 10ܠܘ ܓܝܪ ܠܫܘܐܠܗ ܕܗܢܐ ܡܬ ܂ ܒ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܟܝܢܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܩܕܫ ܗ̣ܘ ܒܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܂ ܠܘ ܕܢܣܬܝܟ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܠܦܓܪܐ ܂ ܝX ܐܠܐ ܠܐ ܐܣܬܝܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܝ ܘܐܫܬܘܕܝܘ̣ ܕܢܬܡܛܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܟܕ ܩܘܝ ܕܠܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܝ ܢܡܘܣ ܝܠܕܬܗ ܀ 2 ܕܝܘܠܝܘܣ ܕܪܗܘܡܐ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܫܐܠܬܟ ܒܥܒܕܐ ܣܥܪܬ ܂ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕܟ ܕܠܐ ܪܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܩܒܠܬ5 ܒܥܘܗܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܡܗܝܡܢܐ ܕܩܢܕܩ ܡܠܟܬܐ ܂ ܘܒܚܘܫܒܐ X ܕܩܠܝܪܘܣ · ܘܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܆ ܫܡܥܘ ܝ ܩܠܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܡܢܐ ܐܬܝܬ ܢܫ̣ܩܬ ܒܘܪܟܝ̈ ܂ ܝ ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܣܒܪܬ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܐܢܬ ܐܘ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܂ 1ܠܡܫܝܚܐ ܛܒ ܡܢܟ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܢܝܢܐ ܕܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܀ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܀ ܪܝXܝX XXܪܝX ܆ ܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܀ ܕܬܫܥܐ̣ ܥܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܗܘܐ ܒܬܪܗ ܂ ܘܕܐܝܟܢ ܡܛܠ ܀ ܕܬܡܢܝܐ ܐܓܪܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܂ Ẍ X ܩܫܝܫܐ ܂ ܕܡܘܕܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܕܡܩܕܘܢ ܀ ܐܓܪܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܩܫܝܫܐ ܂ ܘܐܚܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ X - ܝXܢܠ ܂ ܝX ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܐܫܬܕܪܬ 2ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܛܘܪܝܣ ܕܐܢܛܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝ ܗܘܐ̣ ܢܣܛܘܪܝܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܬܬܟܪܙ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܘܬܬܟܬܒ ܒܣ̣ܦܪ ܚܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܪܐ̈ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܝܩܕܐ̈ ܕܒܝܫܐ̇ ܡܛܠ ܗܘܘ ܆ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܬܙ ܥ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܝܢܘܬܗܘܢ ܦܫܘ ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܐܘ ܡܛܘܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܩܛܠܘܢܢܝ ܠܓܒܪܐ ܂ ܢܗܘܘܢX ܝܕܥܝܢ ܂ ܕܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܨܡܚ ܂ ܘܗܫܐ ܚܘܢܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܝܘܣܦ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܟܘܠ ܐܬܪ ܓܠ̣ܐ ܘܡܦܪܣܝ ܗܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ ܐܡܪ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܠܗ ܂ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܘܠܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܂ ܝX ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫܒܩܗ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܂