simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܇ ·· ܕܕܚܝܠܝܢ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist X X ܝܝ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܒܛܐ ܕܪܘܒܝܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܕܥܢܝܗܝ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܒܪܩܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܕܣܓܝ ܐܬܬܥܝܩܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ̇ ܘܕܒܢܬܗ̇̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܚܫ 3ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܂ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܒ̣ܕX ܡܛܠ ܫܡܗܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܝX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܕܐ ܝ ܡܛܠ ܫܪܥܘܛܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܝ ܗܘܝܐ ܂ ܡܛܠ ܬܘܣܦܬܐ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̇ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܠܦ ܡܛܠ ܬܢܘܪܝܢ̈ ܕܥܕܪܐ ܠܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܗ̣ܘ ܘܐܦܣܩܦܐ ܂ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ ܕܗ̣ܢܘܢ