simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܪܐܙܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܂ ܐܦ ܥܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠ ܝ ܘܢ ܡܛܠ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܝܩܝܪܐ̈ ܇ ·· ܕܕܚܝܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܒܛܐ ܕܪܘܒܝܠ ܘܓܕ ܘܡܢܫܐ ܂ ܝX ܕܐܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܡܛܠ ܣܛܪܛܝܓܐ ܇ ܥܛܝܦ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܂ X X ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܒܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܘܗ ܪܓܝܓܐ ܂ ܡܛܠ ܡܫܕܪܢ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ ܂ ܘܡܬܟܫܦܢ ܗܘܝ ܠܗ ܕܢܕܥܢܝܗܝ ܂ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܫܘܦܪܗ̇ ܘܕܒܢܬܗ̇̈ ܂ ܠܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܠܝ ܐܬܚܙܝ ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܬܦܣܩ 3ܪܝܫܗ̇ ܂ ܘܒܐܕܘܢܝ ܡܐ ܐܢܐ ܕܣܓܝ ܐܬܬܥܝܩܬ
Ps-Zach:EccHist ܫܡܗ ܂ X ܗܢܐ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܕܒܚܬܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܕܠܐ ܕܡܐ ܡܩܪܒ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ̣ ܕܚܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܣܓܝ ܝ· ܚܫ 3ܗܘܐ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܫܡܗܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܝX ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܪ ܂ ܕܟܕ ܡܛܠ ܒܝܕ ܗܕܝܢ ܦܘܠܘܣ XܐܬܗܕܝX ܘܐܬܡܛܝX ܂ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܒ̣ܕX
Ps-Zach:EccHist ܫܪܥܘܛܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܂ [ 11ܘܗܢܐ ܡܘܬܢܐ ܕܡܦܩܬܐ ܕܥܒܝܐ ܡܛܠ X XX ܟܬܝܒ̣ ܕܟܠܗܝܢ ܥܛܡܬܐ̈ ܢܬܛܢܦܢ̈ ܒܡܘܓܠܐ ܂ ܘܗܕܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܬܘܣܦܬܐ ܕܦܓܪܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܘܬ ܐܡܪܝܢ ܂ ܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܐ ܟܢ ܡܛܠ ܟܕ ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܠܬܐ ܚܠܦ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܘܬ ܐ ܝ ܗܘܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܬܘܪܨܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܂ X Xܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܛܠ ܠܦܘܠܘܣܝ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ̣ ܐܪܩܕܝܣ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̇
Ps-Zach:EccHist ܬܢܘܪܝܢ̈ ܕܥܕܪܐ ܠܒܝܬ ܓܘܣܐ ܝܝ ܕܬܬܒܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܬܢܘܪ̈ ܢ ܀ ܒܚܝܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܣ ܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܠܦ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܂ ܘܐܚܪܝܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܕܒܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܥܕܬ ܐ ܪܒܬܐ ܢܬܓܘܣ ܂ ܗ̣ܘ ܘܐܦܣܩܦܐ ܂