simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܐܢܩܘܩܠܝܐ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܥܠ ܐܡܦܝܠܝܟܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܠܐܠܐܟܣܐܢܕܪ ܐ ܃ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥܘ ܡܛܠ ܣܘܦܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܘ̤ܠ̣ܦܘ
Ps-Zach:EccHist ܪܓܝܙܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܟܘܢ ܫܦܪܢ ܬܪܝܨܐܝܬܝ- ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist 1 ܘܛܘܡܣܐ ܂ ܡܛܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܪܐ ܂ ܒܫܘܐܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪX ܕܡܫܝܚܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ ܂ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܡܬܕܚܐ ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܬ̇ܩܢ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܬܒܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܕܕܡܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܟܝܢܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܐܬܒܣܪ ܒܣܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܡܛܠ ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܘܢܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ ܡܛܠ ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܦܝܕܝܘܣ ܐܢܫ ܐܘܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܓܙܐ ܂ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕܡܠܟܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܣ ܂ ܡܛܠ ܦܠܘܝܢܣ ܪ ܫ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܂ ܗܟܘܬ ܡܛܠ ܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܕܝܢ ܒܛܠ ܚܓܐ ܡܛܠ ܩܛܠܗ ܕܐܓܠܘܢ ܘܕܦܪܫܐ̈