simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܬܬܢܝܚܝܢ 12ܘܠܐ ܥܠܘ ܡܛܠ 13ܕܣܟܪܘܗܝ ܦܪܣܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist X 1ܕܫܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ 15ܓܘܕܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܡܪܐ
Ps-Zach:EccHist XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܕܒܪܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ̇ ܝ ܂ ܡܛܠ XܕܝܢX ܝ ܕܚܦܛܬܢܝ
Ps-Zach:EccHist ܫܠܡ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ · ܕܐܫܟܚܬ ܒܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܃ ܕܢܡܘܬܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܐܒܗܐ̈ ܐܝܟ ܚܝܠܐ
Ps-Zach:EccHist XܢܢXܫX ܡ̇ܠܦ ܆ ܡܛܠ ܐܓܪܬܐ ܣܘܢܗܪ̈ -ܩܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܒܛܠܘܢ ܡܛܠ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܡܬܚܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܢܠܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܗܘܐ ܝ ܠܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܡܛܠ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܀ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܚ̇ܦܛܗ ܕܝܢ ܠܒܣܝܠܝܣܩܣ ܡܛܠ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܗ̣ܘ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̣ܕ ܠܘܬ ܥܠܝ ܡܛܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܕܗܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܒܝܬܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕ ܘܡܢܐ ܝܘܣܦ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܂ X ܡܛܠ ܕ ܢ ܕܚܝܒ
Ps-Zach:EccHist ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܝ ܡܛܠ ܕ ܦ ܢܘܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐ̣ܡܪ ܕܠܘ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܠܦ 7ܥܪܒܘܗܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܬܪܚܡ ܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܡܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܦܪܘܩܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܨܕܝܬܐ ܡܛܠ ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܫܒܩܘܢܝ