simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܥܠ ܐܡܦܝܠܝܟܝܣ ܕܠܐ ܫܠܡ ܒܗܠܝܢ ܕܟܬܒ ܠܫܪܟܐ ܡܛܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܠܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܐܢܩܘܩܠܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܦܐܘܠܐ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥ̣ܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥ̣ܠ ܗ ܕܝܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܝ ܦܐܛܪܐ ܠܐܠܐܟܣܐܢܕܪ ܐ ܃
Ps-Zach:EccHist ܣܘܦܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܘ̤ܠ̣ܦܘ ܣܘܥܪܢܗ̣ ܂ ܝܬ̣ܒ ܦܪܘܦܐ ܘܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗܘ ܢ ܗ ܘܘ ܘܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥܘ
Ps-Zach:EccHist ܣܟܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܩܪ̈ ܡ ܂ ܘܡܪܚܡܢܘܬܢ ܠܐ ܡܛܠ ܝ ܫܒܥܐ ܥܠܝܡܐ̈ ܂ ܣܒܪܘ ܓܝܪ̣ ܕܡܠܟܘܬܢ ܪܓܝܙܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܫܠܡ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܠܐܝܠܝܢX ܕܠܟܘܢ ܫܦܪܢ ܬܪܝܨܐܝܬܝ-
Ps-Zach:EccHist ܥܡܐ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܂ ܒܪܡ ܪܝܢ ܩܒܠܗ̣ ܥܠ Xܕܡܩܒܠ ܗܘܐX ܡܛܠ ܩܪܝܚܐܝܬ ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܐ̣ܬܚܪܡܬ ܒܗ ܣܘܢܗܕܣ X ܂ 1 ܘܛܘܡܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܓܪX ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܝ ܐܬܚܙܝܘܢ · ܬܢܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕ ܘܠܝܢܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܪܐ ܂ ܒܫܘܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܀ ܟܕ ܕ ܢ ܗܦܟ ܩܘܙܡܐ ܥܒܪ ܥܠ ܦܠܣܛܝܢܐ ܡܛܠ ܦܠܣܛܝܢܐ ܕܢܕܒܪ ܥܡܗ ܠܦܛܪܘܣ ·ܒܝܪ ܐ ܘܠܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܚܙܐ ܕܢ ܡܛܠ ܆ ܒܫܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܟܕ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܚܐ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܬܘܡ ܒܙܘܘܓܐ 2ܕܟܝܢܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܒܬܘܠܝܐ ܢܬ̇ܩܢ ܠܗ ܗܝܟܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܕܕܡܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ XܫܡܝܐX ܢܣ̣ܒ ܘܢܬ̣ܐܠܗ X ܙ ܡܛܠ ܂ ܐܢܚܢܢ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܪܩܢܢ ܐܬܒܣܪ ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܝܢܢ ܡܢܦܫܐ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܠܐ ܡܛܠ ܐܒܐ ܂ ܨܡ̣ܚܐ ܘܝܠܕܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܘܒܪ ܟܝܢܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܘܢܝܐ ܕܐܣܝܬ ܂ ܕܐܫܬܟܚ ܒܝܬ ܟܬܒܐ̈ ܕܒܝܬ ܡܛܠ ܇ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܒܕܐܪܒܥܐ̈ ܥܠ ܐܪܣܢܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܡܛܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܠܘܬ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܦܪܫ-ܘ ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܝܕܝܘܣ ܐܢܫ ܐܘܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܕܪܝܢܛܐ̈ ܂ ܝ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܚܕ ܡܛܠ ܒܫܪܒܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܐܓܠܘܦܘܢ 3ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܝܣܐ ܕܡܠܟܬܐ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܝ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܫܪܟܐ ܡܛܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܒܠܚܘܕܝ ܢܫܒܘܩ ܠܦܛܪܐ ܐܝܒܝܪܝܐ ܝ ܕܓܙܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܠܘܝܢܣ ܪ ܫ ܟܗܢܐ̈ X ܘܐܘܛܘܟܐ ܕܝܪܝܐ ܀ ܐܬܟܢܫܬ ܡܕ ܢ ܡܛܠ XXܠXܝX ܡܘܕܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܥܠ ܣܘܢܗܕܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܣ ܂
Ps-Zach:EccHist ܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܚܝܐ̈ ܡܫܬܘ ܢ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܒܡܠܟܗ ܕܚܘ·ܐ ܂ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܡܘܬ ܐ ܂ ܗܟܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܩܛܠܗ ܕܐܓܠܘܢ ܘܕܦܪܫܐ̈ ܂ ܘܐܬܠܒܟܘܢX ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܚܦܝܛܐܝܬ 3 ܒܚܓܐ ܂ ܡܕܝܢ ܒܛܠ ܚܓܐ