simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܠܥܦܪܐ ܘܬܘܠܥܐ ܗܘܝܐ . ܝܘܡܢܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܚܪ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܫܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܪܫܝܥܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܗܦܟ ܠܗ ܠܐܪܥܗ ܘܐܒܕܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܡܚܫܒܬܗ̈‏ ‏ 3 ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܛܠ ܠܥܦܪܐ ܘܬܘܠܥܐ ܗܘܝܐ . ܝܘܡܢܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܚܪ ܠܐ ܡܫܬܟܚ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܐ ܒܕܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܪ ܨܒܥܐ̈ . ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܡܪܘܬܐ ܕܟܢܘܬܢ̈ ܥܠ ܪܝܫܢ ܠܐ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܗܢ ܡܛܠ ܕܪܝܫ ܥܒܕܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܢܦܠܘܚ . ܡܪܢ ܡܪܐ ܗܘ ܕܡܪܘܬܟܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܣܠܝ ܡܠܟܘܬܝ ܘܓܒܐ ܕܩܣܪ ܒܗܝ ܕܠܐܠܗܗ ܣܓܕ ܘܒܐܠܗܝ ܡܛܠ ܬܬܒܙܙ ܘܬܬܦܪܣܐ . ܘܫܡܥܘܢ ܠܡ ܪܝܫܗܘܢ ܕܚܪܫܐ̈ ܐܝܬܘ ܠܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܐ ܠܛܒܬܐ ܐܝܟ ܕܐܪܝܒܘ ܥܠ ܦܝܠܛܘܣ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܡܠܝ̈ ܚܕ ܡܛܠ ܛܠܘܡܝܐ ܒܚܪܒܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܢ ܫܠܝ ܢܦܩܬ ܥܠܝܗܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܚܒܪܘܬܐ ܡܛܠ ܪܒܬܐ ܒܢܝܐ ܗܘܬ ܠܗ . ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܬܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܐܚܙܝܗ ܕܥܩܝܪܐ ܘܢܬܬܒܪ ܠܒܝ ܘܢܬܕܠܚ ܘܬܫܬܓܫ ܡܛܠ ܙܥܘܪܐ̈ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܐܝܕܐ ܕܩܫܝܐ ܡܢ ܗܕܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܩܘܡ‏ ‏ 15 ܘܟܕ ܡܛܠ ܕܥܩܝܪܐ ܘܢܬܬܒܪ ܠܒܝ ܘܢܬܕܠܚ ܘܬܫܬܓܫ ܬܪܥܝܬܝ ܘܬܬܛܪܦ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܣܓܝ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܪ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܡܥܬ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܘ ܒܫܫܠܬܐ ܐܬܐ ܗܘܝܬ ܘܐܦ ܠܐ ܕܐܪܦܐ ܠܐܠܗܝ ܫܪܝܪܐ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܠܐ ܣܓܕܬ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܣܓܕ ܗܘܝܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܘܪܫܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ‏ ‏ 18 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܐܠܘ ܒܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܥܒܕܝ ܒܙܕܩܗ ܐܝܟ ܣܒܐ . ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܪܪܐ ܒܢܦܫܗ ܐܚܝܕ ܘܒܗ ܡܚܡܣܢ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܡܛܠ ܕܣܝܦܟ ܘܚܙܝ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܕܩܫܐ ܗܘ ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܒܝܫܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܗ ܡܢܚܡܢܐ ܘܡܩܝܡܢܐ ܘܝܗܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܙܝܘܗ ܗܢܐ ܫܝܛܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܘܟܕ ܢܓܝܕܝܢ ܠܗ ܒܫܫܠܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܥܒܕܬ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܐܢܐ‏ ‏ 28 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܕܐܦܝܣܟ ܕܠܐ ܬܩܘܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܢܘܢ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܘܡܪܗܛܝܟ̈ ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܣܒܪܘ ܥܠܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ ܘܫܠܚ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܫܠܘܚ ܠܡܠܟܐ . ܩܘܘ ܠܝ ܩܠܝܠ . ܘܐܬܟܠܝܘ ܘܩܡܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܦܩ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܕܡ ܣܟܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܡܢܟ ܢܣܩ ܩܪܘܝܐ ܘܢܩܪܐ ܕܓܘܗܫܬܐܙܕ ܕܡܬܩܛܠ ܠܐ ܗܘܐ